– Må sette seg inn i pasientens situasjon

Som en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, arrangerer St. Olav kampanjeuken «Bare spør» i uke 38. Det skal være synlig for både ansatte, pasienter og pårørende.

Frode Nikolaisen
Publisert 18.09.2017
Sist oppdatert 21.09.2017
En undersøkelse gjennomført av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet viser at hver fjerde pasient har ubesvarte spørsmål og/eller bekymringer. Årsaken til at de ikke stiller spørsmål, er blant annet at de ikke vil være til bry og at helsepersonell virker travle.

Aksjonerer gjennom hele uka


Sammen med Brukerutvalget ønsker St. Olavs hospital å styrke pasienters og pårørendes mulighet til å påvirke sikkerhet rundt egen behandling og bygge en kultur hvor helsepersonell oppfordrer pasienter å stille spørsmål.


Avdelingssjef Liv Åse Sommervold, brukerrepresentant Olav Malmo og pasientkoordinator Ann-Kristin G. Helgetun.
Avdelingssjef Liv Åse Sommervold, brukerrepresentant Olav Malmo og pasientkoordinator Ann-Kristin G. Helgetun på stand i Bevegelsessenteret. Foto: Frode Nikolaisen


I Bare spør-aksjonen i uke 38 er til sammen fem klinikker representert. Disse klinikkene gjennomførte i juni en egen spørreundersøkelse blant pasienter på utvalgte avdelinger, noe som ga et mer positivt bilde av situasjonen enn den nasjonale undersøkelsen. Av til sammen 1242 som svarte på St. Olav sin egen undersøkelse, svarte for eksempel langt over 900 at de i stor eller meget stor grad ble oppfordret til å stille spørsmål om det de lurer på. Rundt 200 svarte i noen grad.

Av de samme 1242 personene svarte også over 1000 at de i stor eller meget stor grad har fått informasjon om sin tilstand og sin behandling.
– Det er gledelig at flertallet opplever at de blir møtt på en ordentlig måte og får god informasjon i sitt møte med St. Olavs hospital. God pasientkommunikasjon er et kontinuerlig arbeid og kampanjeuken skal bidra til å sette ekstra fokus på temaet, sier kvalitetssjef ved St. Olavs hospital, Merete Blokkum. 

Blokkum er opptatt av at god kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell bidrar til sikrere diagnostikk og behandling, bedre etterlevelse av pasientforløpet og redusert risiko for uønskede hendelser og pasientskader. 

– Vi tror også det fører til mer fornøyde pasienter og ansatte, sier hun. 

Egne fagdager for interesserte


St. Olavs hospital vil sammen med Brukerutvalget styrke pasienter og pårørendes mulighet til å påvirke sikkerhet rundt egen behandling og bygge en kultur hvor helsepersonell oppfordrer til å stille de spørsmål man har.  

Under kampanjeuken arrangeres to fagdager for helsepersonell og andre med interesse for feltet pasientkommunikasjon. Fagdagene har samme innhold og arrangeres tirsdag 19. september og torsdag 21. september.

Pasienter oppfordres til å stille spørsmål til helsepersonell dersomd et er noe de lurer på.
I uke 38 står flere ansatte på stand ulike steder. Disse skal informere pasienter og pårørende om den pågående kampanjen, som i seg selv skal oppfordre pasienter til å stille spørsmål til helsepersonell dersom det er noe de ikke forstår eller dersom de mangler informasjon om ulike aspekter ved sin behandling. Foto: Frode Nikolaisen


Blant foredragsholderne er avdelingssjef Torbjørn Dahl på Kirurgisk klinikk. Dahl er også leder av Klinisk etikkomité ved St. Olavs hospital.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger i vår egen undersøkelse, alt tyder på at flertallet av pasientene føler at de blir møtt med respekt, at de oppfordres til å stille spørsmål og at informasjonen gis på en forståelig måte. Samtidig er det ingen tvil om at en del pasienter er misfornøyde med sitt møte med helsevesenet.  Dette resulterer av og til i klagesaker både hos pasientombudet og Norsk pasientskadeerstatning.  I en del av tilfellene bunner disse klagene i uhøflige leger, dårlige pasientmøter eller forventinger som ikke blir innfridd, sier Dahl.

– Mye kunne trolig ha vært unngått dersom helsepersonellet forsøker å sette seg inn i pasientens situasjon og informere deretter. Man må ta høyde for at pasientene kan være preget av usikkerhet, sorg og bekymringer for behandlingen og være forberedt på at informasjon må gjentas og forklares flere ganger, sier avdelingssjefen. 

Dahl peker på at det som for ansatte er en rutinemessig hendelse, for mange pasienter kan være en svært ubehagelig opplevelse.

– En pasient kan være et nummer i rekken på en full poliklinikk, men akkurat den pasienten kan ha ventet i flere uker på å få akkurat denne konsultasjonen.  Dersom man ikke rekker å få belyst sin tilstand på en bra måte, vil det videre forløpet få en dårlig start, sier Dahl.