– Vi ønsker gode innspill

På oppdrag fra Helse Midt-Norge utarbeider St. Olavs hospital en egen utviklingsplan med perspektiv mot 2035. Planen skal ferdigstilles før 1. mars 2018 og et utkast er nå til høring. Der kan ansatte, pasienter, brukere, kommuner og andre instanser komme med innspill.

Frode Nikolaisen
Publisert 20.11.2017

Helse Midt-Norge er av Helse- og omsorgsdepartementet pålagt at alle helseforetak utarbeider egne utviklingsplaner etter samme mal. Perspektivet i planene går frem mot 2035 og det legges opp til en revidering hvert fjerde år.

Hvordan skal helsevesenet jobbe om 20 år? Foto: Geir O. Johansen
Utviklingsplan for St. Olavs hospital skal beskrive hvilke utfordringer og hvilke muligheter som ligger i helsevesenets måter å arbeide på. Hvordan skal vi planlegge for fremtiden, hva skal vi gjøre annerledes? Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Geir Otto Johansen

Strategisk planlegging

Ved St. Olavs hospital støtter utviklingsplanen seg på Strategi 2030 fra Helse Midt-Norge og vårt eget forbedringsprogram. I tillegg ligger den nasjonale sykehusplanen til grunn for arbeidet. Samhandlingsdirektør Tor Åm leder arbeidet ved St. Olavs hospital sammen med prosjektleder Hans Ole Siljehaug. 


En egen koordineringsgruppe med både brukere, ansattrepresentanter samt representanter fra kommunene har siden juni 2016 jobbet med utviklingsplanen.
Vårt ønske er at høringen skal fange opp momenter som vi ikke har sett og som er viktig i den strategiske planleggingen, sier samhandlingsdirektør Tor Åm.

Åm har i arbeidet med planen vært opptatt av medvirkning og samarbeid fra ulike parter i helsevesenet.
– Vi står overfor store utfordringer de neste 10-15 årene, utfordringer vi ikke kan bevilge oss ut av. Skal vi klare å gi like gode eller bedre tjenester i årene som kommer, må vi finne nye måter å jobbe på, sier Åm. 

Økt samarbeid i helsevesenet

– Utfordringene er de samme for andre sykehus og for kommunene. Økt samarbeid og god arbeidsfordeling, både sykehusene i mellom og mellom sykehus og kommuner, blir viktig framover, sier samhandlingsdirektøren. 

Han er opptatt av å høste innspill fra alle berørte, både ansatte, samarbeidspartnere og pasientorganisasjoner, for å lage en god utviklingsplan.  

– Har vi beskrevet utfordringene riktig? Er det muligheter vi ikke har sett for at vi skal kunne gjøre en bedre jobb framover? Og sist, men ikke minst; hva synes du vi skal satse på fremover for at St. Olavs hospital skal kunne gi fremragende behandling i årene som kommer? spør Tor Åm. 

Høringen av Utviklingsplan St. Olavs hospital pågår nå. Kommuner har frist til 15. januar 2018 med å forfatte sine innspill, øvrige instanser har frist til 24. desember 2017.