Utviklingsplan 2023-26

Hva skal til for å nå vår visjon om fremragende behandling? St. Olavs hospital har i 2022 revidert sin utviklingsplan for årene 2023-2026. Der ser vi på hvilke tiltak vi må ha på plass for å møte behovene i årene som kommer.

LAST NED PDF: Utviklingsplan 2023-2026, St. Olavs hospital (vedtatt 16.06​.2022)

En utviklingsplan er et viktig strategisk dokument som gir føringer og anbefalinger for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet. 

Har vi de rette tiltakene og personene på plass for å møte fremtidens behov for spesialisthelsetjenester?

​I arbeidet med revisjonen av vår utviklingsplan har vi forsøkt å legge til rette for god medvirkning fra kommuner, brukere, tillitsvalgte og verneombud, samt andre interessenter.​


​Styret for St. Olavs hospital fikk utkastet til revidert utviklingsplan til saksbehandling på sitt møte 3. mars 2022. Planen har etter dette vært ute på offisiell høring før den ble vedtatt av styret ved St. Olavs hospital 16. juni 2022.​

I tillegg til høringsinstansene over inviterer vi også til involvering fra alle som måtte ønske det. Om noen vil gi innspill er de velkomne til å gjøre dette på e-post utviklingsplan@stolav.no.​​​

 

Den reviderte utviklingsplanen vil sammen med tilsvarende planer fra Helse Møre- og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag danne grunnlaget for den regionale utviklingsplanen for Helse Midt-Norge. Dette vil sammen med øvrige helseregioners planer utgjøre et viktig grunnlag for kommende Nasjonal helse- og sykehusplan.

Regional utviklingsplan 2023-2026 (Helse Midt-Norge)​
Her finner du tidligere versjon av utviklingsplan for St. Olavs hospital (2019-2035)

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan er en plan for hvordan St. Olavs hospital vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenesten. Den skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehuset og på nødvendige tiltak for å nå våre målsettinger.

​Utviklingsplanen skal bygge på en forståelse av sykdomsutvikling i befolkningen, en analyse av befolkningsutviklingen og endringsfaktorers betydning i framskrivningsarbeidet. Samlet sett skal dette grunnlaget beregne framtidig aktivitet og behov for kapasitet.

Prioriteringene i utviklingsplanen skal være førende for arbeidet i helseforetaket og innarbeides i langtidsbudsjettet. Det legges til grunn at ny utviklingsplan skal være en revisjon av gjeldende utviklingsplan og ha et 4- og 15-års tidsperspektiv med vekt på 4-årsperspektivet.


Målbilde ved utviklingsplanen

Det overordnede målbildet, hovedmålet, vil være å tydeliggjøre ambisjonen om å skape en fremragende helsetjeneste, godt forankret i Strategi 2030. En tjeneste som kjennetegnes av vi er likeverdige, helhetlige og ansvarlige.

​ Strategi 2030 framhever fire strategiske utviklingsretninger for å oppnå målbildet:

 1. Vi skaper pasientens helsetjeneste.
 2. Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell.
 3. Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse.
 4. Vi er gode lagspillere.

Gjennom dette skal St Olavs hospital sikre en bærekraftig plan for tjenesten.


Formål med planen

Utviklingsplanen til St. Olavs hospital skal beskrive hvordan virksomheten skal utvikles for å møte framtidige behov i spesialisthelsetjenesten. Den skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehuset og på nødvendige tiltak for å nå våre målsettinger og innfri vårt samfunnsoppdrag.

Utviklingsplanen skal bygge på en forståelse av befolkningsutviklingen og av sykdomsutvikling i befolkningen, og danne grunnlaget for beregning av kommende behov for aktivitet og kapasitet.

Prioriteringene i utviklingsplanen skal være førende for arbeidet i helseforetaket og innarbeides i langtidsbudsjettet. Det legges til grunn at ny utviklingsplan er en revisjon av gjeldende utviklingsplan fra 2018 med et 4- og 15-års tidsperspektiv.

Den reviderte utviklingsplanen vil sammen med tilsvarende planer fra Helse Møre- og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag danne grunnlaget for den regionale utviklingsplanen for Helse Midt-Norge. Dette vil sammen med øvrige helseregioners planer utgjøre et viktig grunnlag for kommende Nasjonal helse- og sykehusplan.

Det overordnede målbildet har vært å tydeliggjøre ambisjonen om å skape en fremragende helsetjeneste, godt forankret i Helse Midt-Norges Strategi 2030. Sammen med regionale og nasjonale føringer for revisjonsarbeidet har det vært viktig for St. Olavs hospital å få frem vårt eget fotavtrykk i planen; her er vårt ansvar som regionsykehus og integrert universitetssykehus blitt synliggjort. 

Vår ambisjon gjennom prosessen har vært å sikre at revisjonsarbeidet har vært godt forankret i virksomheten. Videre at den reviderte planen vil være nyttig i videreføringen av vår visjon om fremragende pasientbehandling ved St. Olavs hospital, at den sikrer en bærekraftig utvikling av tjenestene, og at den kan overføres videre til lokale, klinikkvise planer.​

Arbeidet som ble gjennomført høsten 2021 og våren 2022 er en revisjon av tidligere utviklingsplan, og har tatt utgangspunkt i denne. Planen er et strategisk dokument hvor enkeltområder ikke beskrives i detalj, men hvor vi klart får frem viktige føringer fra dokumentene nedenfor, fokuserer på samarbeidspartnere, pasienter og ansatte, samt får frem vårt eget fotavtrykk der St. Olavs hospital som regionsykehus og integrert universitetssykehus synliggjøres. 

Den reviderte utviklingsplanen vil sammen med tilsvarende planer fra Helse Møre- og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag danne grunnlaget for den regionale utviklingsplanen for Helse Midt-Norge. Dette vil sammen med øvrige helseregioners planer utgjøre et viktig grunnlag for kommende Nasjonal helse- og sykehusplan.

Planarbeidet ved St. Olavs hospital har fulgt nasjonal revidert veileder for utviklingsplaner og disposisjon utarbeidet av det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge. 

Forut for og parallelt med det lokale arbeidet med å revidere utviklingsplanen ved St. Olavs hospital har det foregått et regionalt arbeid med å skrive regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge. Det ble nedsatt arbeidsgrupper med representanter fra de lokale helseforetakene der status-, framtids- og framskrivningsnotater ble utarbeidet. Disse representerer noe av grunnlagsmaterialet St. Olavs hospital har forholdt seg til i sitt eget revideringsarbeid sammen med styrende dokumenter som ligger til grunn for arbeidet:​

 

Statusnotater fra regionale arbeidsgrupper:

Notat til statusnotater (pdf)
Statusnotat - Beredskap (pdf)
Statusnotat - Forskning og innovasjon (pdf)
Statusnotat - Kvalitet og pasientsikkerhet (pdf)
Statusnotat - Samhandling og helsefelleskap (pdf)
Statusnotat - Teknologi og digitalisering (pdf)
Statusnotat - Utdanning og kompetanse (pdf)

Framskrivningsnotat fra regional arbeidsgruppe:

Leveranse - Framskrivning aktivitet og bemanning (pdf)

Framtidsnotater fra regionale arbeidsgrupper​:

Notat til fremtidsnotater – Helse Midt-Norge, september 2021 (pdf)
Leveranse – Framskriving aktivitet og bemanning (pdf)
Fremtidsnotat: Utdanning og kompetanse (pdf)
Fremtidsnotat: Teknologi og digitalisering (pdf)
Fremtidsnotat: Samhandling og helsefellesskap (pdf)
Fremtidsnotat: Kvalitet og pasientsikkerhet (pdf)
Fremtidsnotat: Forskning og innovasjon (pdf)
Fremtidsnotat: Beredskap (pdf)

 

 

Arbeidet er en revisjon av eksisterende utviklingsplan. Det er dermed lagt opp til en kortere tidslinje enn det foregående arbeidet i 2017-2018. 

Styret for St. Olavs hospital fikk utkast til revidert utviklingsplan til saksbehandling på sitt møte 3. mars 2022. Utkastet var ute på offisiell høring med frist for innspill 6. mai 2022. Planen ble så vedtatt i styret 16. juni 2022.

Organiseri​​​ng av arbeidet:

​Prosjekteier, stabsdirektøransvar og leder av styringsgruppen: 

Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital og hovedansvarlig for leveranse av utviklingsplan til regionalt helseforetak Helse Midt-Norge. 

Prosjektansvarlige:

 • Leder: Brita Solveig Pukstad, utdanningskoordinerende overlege ved St. Olavs hospital og prodekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.  
 • ​Nestleder: Odd Gunnar Ellingsen, avdelingssjef ved Nidaros DPS, St. Olavs hospital. 

De prosjektansvarlige har som oppgave å lede arbeidet med å utforme utviklingsplanen for St. Olavs hospital samt å etablere en kommunikasjonsplan og en medvirkningsplan for arbeidet. Arbeidet skal jevnlig forankres i styringsgruppen.

De prosjektansvarlige skal sørge for å sy sammen planen på et balansert og helhetlig vis i henhold til regionalt forankret mal for disposisjon og i tråd med nasjonale, regionale og lokale strategier og føringer. 

Det vil i prosessen være behov for bidrag fra mange personer og miljøer ved St. Olavs hospital. Her vil de prosjektansvarlige ha myndighet til å delegere oppgaver, etablere arbeidsgrupper og sette tidsfrister. Det er naturlig at de prosjektansvarlige blant andre involverer de fra St. Olav som har bidratt i de regionale arbeidsgruppene.  

Arbeidet er forankret i hovedledelsen ved St. Olavs hospital.


Styringsgruppe:

Det vises til egen kommunikasjonsplan der prosess for medvirkning og involvering er beskrevet. Det er utført en interessentanalyse for å sikre adekvat involvering av interessenter da prosjektet går på tvers av organisasjonsmessige grenser, og involverer både interne og eksterne aktører. 

Interessentanalysen er også grunnlag for sammensetning av styringsgruppen med følgende representasjon:

 • ​Tom Christian Martinsen, VAD, prosjektansvarlig og leder av Styringsgruppen
 • Merete Blokkum, direktør for virksomhetsstyring
 • Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør 
 • Rune Wiseth, klinikksjef, klinikk for hjertemedisin
 • Kjetil Andreas Hognestad Karlsen, klinikksjef, akutt og mottaksfunksjon
 • Elin Ulleberg, klinikksjef, psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering og sikkerhet
 • Vigleik Jessen, klinikksjef, klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
 • Viggo Mastad, avd.sjef Nevroklinikken
 • Wenche P. Dehli, helse-/velferdsdirektør Trondheim kommune.
 • Leif Vonen, kommuneoverlege Værnesregionen
 • Lene S. Salberg, samhandlingsleder kommunene
 • Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt overlegeforeningen
 • Gro Lillebø, NSF
 • Anne Berit Lund, hovedverneombud
 • Halvard Kjelås, brukerrepresentant, brukerutvalget
 • Regine Sophie Westgaard, ungdomsrådet
 • Runar Asp, spesialrådgiver og referent.
 • Brita Pukstad, prodekan / overlege, prosjektansvarlig leder
 • Odd Gunnar Ellingsen, avd.sjef Nidaros DPS, prosjektansvarlig nestleder


Referater fra styringsgruppemøter:


Styringsgruppens mandat:

 • ​Sikre god prosess, medvirkning, forankring og kommunikasjon i arbeidet med å få utarbeidet en tydelig og helhetlig utviklingsplan for St. Olavs hospital i henhold til regionalt forankret mal for disposisjon og i tråd med nasjonale, regionale og lokale strategier og føringer.
 • Ha et overordnet tilsyn med prosjektets rammer og nødvendige ressurser.
 • Være et rådgivende organ og støttespiller for prosjektledelsen
 • Sikre og følge opp tidslinjer 
 • Følge opp og sikre at prosjektet følger grunnlagsdokumenter og referanser i henhold til lov, forskrift og planverk
 • Komme med innspill til skrivearbeidet, og godkjenne utkast til sluttprodukt før dette sendes ut styret ved St. Olavs hospital.

Det er gjennomført og planlagt jevnlige møter mellom styringsgruppen og prosjektansvarlige frem mot ferdig utkast til utviklingsplan, som etter planen skal behandles i styret ved St. Olavs hospital den 3.mars 2022. 


Organisering av skriveprosess ved St. Olavs hospital: 

Stabsdirektører ved St. Olavs hospital har fått tildelt hovedansvar for kapitlene i utviklingsplanen i henhold til disposisjon gitt av det regionale helseforetaket. Tilknyttet hvert kapittel og underliggende delkapitler er det lagt inn personer som har fått i oppdrag å utarbeide første utkast til tekstbidrag basert på føringer beskrevet i eget avsnitt over. 

​ En egen fremdriftsplan er utarbeidet der spesielt aktuelle tidspunkt for involvering av interessenter er beskrevet. Se kommunikasjonsplan for detaljer. 

 

Spørsmål eller innspill?

Kontakt: utviklingsplan@stolav.no

​​​

Sist oppdatert 12.02.2024