Utviklingsplan 2019 - 2035

St. Olavs hospital fikk i oppdrag å utarbeide en utviklingsplan basert på føringer som er vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i juni 2016. Arbeidet har skjedd i tett dialog med kommunene, og andre aktuelle aktører.  Brukermedvirkning og medvirkning fra tillitsvalgte har vært en selvfølge.

St. Olavs hospital har gjennomført to høringsrunder for å høste innspill til arbeidet med utviklingsplanen. Den første høringsrunden gikk fra 15. november 2017 til 15. januar 2018 (24. desember 2017). 

Den andre høringsgrunden gikk fra 16. januar 2018 til 2. februar 2018.

 

Endelig utviklingsplan

Utviklingsplan for St. Olavs hospital ble vedtatt av styret i møte 22. februar. Her finner du planen i sin helhet, i tillegg til møteprotokoll, saksfremlegg og oversendelsesbrev.

Utviklingsplan 2019-2035, St. Olavs hospital (vedtatt 22. februar 2018)

Møteprotokoll 22. februar 2018Saksfremlegg for styret i St. Olavs hospitalOversendelsesbrev Helse Midt-Norge

Andre høringsrunde: 16. januar 2018 til 2. februar 2018

Etter første høringsrunde 15.11.2017 til 15.01.2018 mottok St. Olavs hospital flere gode og nyttige innspill. I andre høringsrunde er disse innspillene hensyntatt og tatt med i det videre arbeidet. Det er også utformet et utkast til kapittel seks og vi ber nå spesielt om innspill til dette kapittelet. 


Send innspill på epost til:


For eventuelle spørsmål, kontakt prosjektkoordinator Cathrine Tørum.


Innspill fra Fylkesstyrene i KS Sør- og KS Nord-Trøndelag (pdf). Mottatt 9. februar 2018.
Innspill fra Innovasjonsrådgivere (pdf). Mottatt 2. februar 2018.
Innspill fra Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og NTNU Helse (pdf). Mottatt 2. februar 2018.
Innspill fra Klinisk etikkomité, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 2. februar 2018.
Innspill fra Ernæringsutvalget, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 2. februar 2018.
Innspill fra KS Trøndelag (2) (pdf). Mottatt 2. februar 2018.
Innspill fra Sør-Trøndelag legeforening (pdf). Mottatt 2. februar 2018.
Innspill fra Avdeling for klinisk ernæring og logopedi, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 2. februar 2018.
Innspill fra Sykepleietjenesten, Hovedintensiv, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 2. februar 2018.
Innspill fra Rådmannsutvalget i Trøndelag (pdf). Mottatt 2. februar 2018.
Innspill fra Organisasjonsavdelingen, HR-seksjonen, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 2. februar 2018.
Innspill fra Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 1. februar 2018.
Innspill fra Ellen A. A. Jaatun og Siv Lindia Leirbakk Ledsaak (pdf). Mottatt 1. februar 2018.
Innspill fra Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 1. februar 2018.
Innspill fra Allmennlegeforeningen i Nord-Trøndelag (pdf). Mottatt 1. februar 2018.
Innspill fra Legemiddelkomiteen, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 1. februar 2018.
Innspill fra Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 1. februar 2018.
Innspill fra Regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og Seksjon lindrende behandling, Kreftklinikken, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 1. februar 2018.
Innspill fra Ragnhild Støen (pdf). Mottatt 1. februar 2018.
Innspill fra KS Trøndelag (1) (pdf). Mottatt 1. februar 2018.
Innspill fra Fosen Helse IKS (pdf). Mottatt 1. februar 2018.
Innspill fra Divisjon psykisk helsevern, avd. Østmarka (pdf). Mottatt 31. januar 2018.
Innspill fra Siv-Helen Lund (pdf). Mottatt 31. januar 2018.
Innspill fra Trond Grimstad (pdf). Mottatt 31. januar 2018.
Innspill fra Oppdal kommune (pdf). Mottatt 25. januar 2018.
Innspill fra Lise Lundbom Støylen (pdf). Mottatt 24. januar 2018.
Innspill fra Karin I. Steen (pdf). Mottatt 22. januar 2018.

Første høringsrunde: 15. november 2017 til 15. januar 2018

Et utkast til utviklingsplanen foreligger per 15. november 2017 og St. Olavs hospital ønsker innspill fra både høringsinstanser, ansatte, brukere, pasienter og befolkningen for øvrig. Vi ber særlig om innspill etter denne malen:

 • Kapittel 1-3: Her beskrives et historisk bakteppe for planen, nåsituasjonen og overordnede føringer. Her ber vi om innspill til mulige faktafeil i fremstillingen.
 • Kapittel 4-5: Her beskrives utfordringer og muligheter. Her ber vi om høringsinstansenes syn på fremstillingen, om det er mangler eller flere muligheter vi ikke har beskrevet.
 • Kapittel 6: Vi ber om alle adressaters innspill til nye strategier og satsinger som vil bistå oss i dannelsen av en «fremragende helsetjeneste».
Vi ber om innspill fra kommunene i Sør-Trøndelag innen 15. januar 2018.
Vi ber om innspill fra andre innen 24. desember 2017.

Vi vil publisere alle høringsinnspill fortløpende på denne siden. Det gjør at høringsinstanser og enkeltpersoner kan se andres innspill.


For vedlegg til planen, se Dokumenter lenger ned på denne siden.


fmstpostmottak@fylkesmannen.no 
postmottak@ntnu.no
post@arbeidstilsynet.no
Postmottak, Sykehusapotekene i Midt-Norge
Postmottak HMR
Postmottak HNT
Brukerutvalget Anne Gina Lie
Lund, Anne Berit
Alle tillitsvalgte hovedorganisasjoner
post@sykehusinnkjøp.no
post@sykehusbygg.no
Agdenes kommune
Bjugn kommune
Frøya kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune
Klæbu kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Midtre Gauldal kommune
Oppdal kommune 
Orkdal kommune
Osen Kommune Postmottak
Rennebu kommune
Rissa kommune
Roan Kommune Postmottak
Røros kommune
Selbu Kommune Postmottak
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Trondheim kommune
Tydal Kommune Postmottak  
Ørland kommune
Åfjord kommune
Rindal kommune
Surnadal kommune
Alle klinikker ved St.Olavs hospital
Klinisk etikkomite St. Olavs hospital


Send innspill på epost til:


For eventuelle spørsmål, kontakt prosjektkoordinator Cathrine Tørum.


Innspill fra Surnadal kommune (pdf). Mottatt 15. januar 2018.
Innspill fra Klinisk etikkomite, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 15. januar 2018.
Innspill fra kommuner med samarbeidsavtaler (pdf). Mottatt 12. januar 2018.
Innspill fra Trondheim kommune (pdf). Mottatt 12. januar 2018.
Innspill fra Norsk sykepleierforbund, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 8. januar 2018.
Innspill fra Jan Staupe (pdf). Mottatt 24. desember 2017.
Innspill fra Yngre legers forening, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 23. desember 2017.
Innspill fra Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 23. desember 2017.
Innspill fra Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 23. desember 2017.
Innspill fra Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 23. desember 2017.
Innspill fra Trond Jacobsen, prosjektleder innføring Helseplattformen St. Olav (pdf). Mottatt 23. desember 2017.
Innspill fra Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (pdf). Mottatt 22. desember 2017.
Innspill fra Tekna, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 22. desember 2017.
Innspill fra Fremtidens operasjonsrom, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 22. desember 2017.
Innspill fra Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 22. desember 2017.
Innspill fra Røros sykehus, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 22. desember 2017.
Innspill fra NTNU (pdf). Mottatt 22. desember 2017.
Innspill fra Senter for fedmeforskning og innovasjon, St. Olav (pdf). Mottatt 22. desember 2017.
Innspill fra Ernæringsutvalget, St. Olav (pdf). Mottatt 21. desember 2017.
Innspill fra Florentin Moser (pdf). Mottatt 21. desember 2017.
Innspill fra Kreftklinikken, St. Olav (pdf). Mottatt 21. desember 2017.
Innspill fra Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St. Olav (pdf). Mottatt 21. desember 2017.
Innspill fra HR-seksjonen, St. Olav (pdf). Mottatt 21. desember 2017.
Innspill fra Forskerforbundet ved St. Olav (pdf). Mottatt 20. desember 2017.
Innspill fra Trondheim Hjertesenter (pdf). Mottatt 18. desember 2017.
Innspill fra Brukerutvalget, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 18. desember 2017.
Innspill fra HMS-avdelingen, St. Olav (pdf). Mottatt 18. desember 2017.
Innspill fra Volvat medisinske senter (pdf). Mottatt 15. desember 2017.
Innspill fra Sverre Slørdahl (pdf). Mottatt 12. desember 2017.
Innspill fra Prestetjenesten, St. Olav (pdf). Mottatt 12. desember 2017.
Innspill fra Ole Solheim (pdf). Mottatt 27. november 2017.

Arbeidet med utviklingsplaner må sees i sammenheng med

Nasjonal helse og sykehusplan (2016 - 2019)

Strategi 2030 Helse Midt-Norge

og andre regionale strategier og fagplaner.

En utviklingsplan skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer, riktige bygg og riktig utstyr.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at utviklingsplanene for alle helseforetak beskrives etter samme mal og med samme planhorisont, og har derfor fått utarbeidet en veileder for utarbeidelse av utviklingsplanen.

Utviklingsplan for helseforetakene skal sees samlet og sikre det totale helsetilbudet i regionen. Basert på de lokale utviklingsplanene og sørge for-ansvaret til Helse Midt-Norge RHF utarbeides en regional utviklingsplan. Denne vil inngå som grunnlag og innspill til Helse- og omsorgsdepartementets neste revisjon av Nasjonal helse og sykehusplan.

Det er lagt opp til at Regjeringen vil legge fram en Nasjonal helse- og sykehusplan hvert fjerde år. Helseforetakene er bedt om å tilpasse planprosessene sine tilsvarende, slik at også utviklingsplanene skal revideres hvert fjerde år.

Ansvarlig direktør St. Olavs hospital

Viseadministrerende direktør, St. Olav, Tom Christian Martinsen

 

  

Fra St. Olavs hospital:

 • Åm, Tor, ansvarlig direktør
 • Siljehaug, Hans Ole, prosjektansvarlig og leder av koordineringsgruppen
 • Steen, Karin Isaksen, prosjektkoordinator, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
 • Kvikne, Marit, kommunikasjonsdirektør
 • Lien, Åge, eiendomssjef
 • Magnussen, Heidi, organisasjonsdirektør
 • Samstad, Grete Ottersen, helsefaglig sjef
 • Saur, Stian, analysesjef 
 • Skomsvoll, Johan Fredrik, daglig leder Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
 • Steinsvik, Anne Kari, administrasjonssjef

Fra brukerutvalget St. Olavs hospital

 • Bratvik, Bjørn Pettersen, brukerutvalget
 • Kjelås, Halvard, brukerutvalget

Fra kommuner:

 • Reisch, Birgit, leder administrativt samarbeidsutvalg
 • Walstad, Marte, Trondheim kommune

Fra NTNU:

 • Grimstad, Hilde, prodekan, fakultet for medisin og helse

Tilitsvalgte:

 • Dragset, Lise, foretakstillitsvalgt
 • Grip, Kenneth Sandmo, hovedtillitsvalgt
 • Lund, Anne Berit, hovedverneombud
 • Schweder, Lindy Jarosch-Von, foretakstillitsvalgt 

Sist oppdatert 24.08.2021