Ønsker å bygge Senter for psykisk helse

I et ekstraordinært styremøte har styret ved St. Olav vedtatt at arbeidet for å realisere Senter for psykisk helse skal gå videre. St. Olavs hospital kan nå svare eierne at sykehuset dekker sin del av en slik utbygging.

Frode Nikolaisen
Publisert 06.07.2017

– Dette er en positiv dag for våre pasienter i psykisk helsevern, for den videre utviklingen av universitetssykehuset og for å kunne utnytte samarbeid mellom somatikk og psykisk helsevern på en god måte, sier administrerende direktør Nils Kvernmo.

– Psykisk helsevern har vært forsømt i byggingen av det nye sykehuset, med dette vedtaket er vi et skritt nærmere å bøte på forsømmelsen, sier Kvernmo.

Må finansieres av sykehuset

Det ekstraordinære styremøtet torsdag kom på bakgrunn av en henvendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet, via Helse Midt-Norge, der St. Olavs hospital forespørres om et Senter for psykisk helse er ønskelig på Øya og om sykehuset har økonomi til å dekke sin del av utbyggingen

Senter for psykisk helse sees i sammenheng med campusutbyggingen ved NTNU og tidsperspektivet i dette arbeidet gjorde det nødvendig med et ekstraordinært styremøte. Byggingen av Senter for psykisk helse sees på som et spleiselag mellom sykehuset og universitetet.

– Helse Midt-Norge har uttrykt støtte for gjennomføringen, men har samtidig vært klar på at det nye senteret ikke kan prioriteres nå. Derfor har det vært opp til oss selv å finne finansieringsmuligheter, sier Kvernmo. 

– Vår finansieringsplan legger til grunn gjeldende regler for sykehusbygging i Norge, som sier at minimum 30 prosent av kostnadene må dekkes ved egenkapital og at maksimum 70 prosent av kostnadene kan lånes. Med en estimert investering for vår del på 800 millioner, må vi ha minst 240 millioner i egenkapital. I saksfremlegget har vi lagt frem en plan for salg av eiendom ved Tiller DPS og BUP Lian på til sammen 120 millioner og et salg av pasienthotellet til 330 millioner. Med egenkapital på 450 millioner er vi godt innenfor disse kravene, forklarer administrerende direktør.

Klausul om gjenkjøp

Et mulig salg av pasienthotellet har vært det mest krevende i denne saken. Det ble det også i styremøtet, der ansatterepresentantene uttrykte bekymring for å selge et så sentralt plassert bygg. 

Samtidig er det nye senteret ønsket bygd og det var derfor et samlet og enstemmig styre som torsdag formiddag stemte for administrasjonens innstilling, mot en endring i ett av punktene der det fremheves at et hotellsalg kun gjennomføres dersom det er nødvendig for fremdriften av saken. 

Et salg av pasienthotellet vil inneholde krav til at sykehusets bruksbehov ivaretas og det er også et krav om en klausul for gjenkjøp.

– Det første punktet vil øke verdien i et salg. Jo mer vi vil bruke selv som sikrer belegg, jo mer interessant er nok hotellet. Klausul for gjenkjøp vil kunne oppfattes som negativt for en mulig kjøper, sier Nils Kvernmo.