Kartlegger læringsaktiviteter for fremtidens leger på St. Olav

Fra forskrift til praksis

Før sommerferien har leger ved St. Olav jobbet i grupper for å forberede seg til ny spesialistforskrift som trer i kraft mars neste år. – Vi har fokus på hvordan vi kan implementere dette i vår kliniske hverdag, sier overlege Liv Sagatun.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 29.06.2020

Helsedirektoratet vedtok i januar 2017 en ny modell for spesialistutdanning av leger i norske sykehus. Innen mars 2019 skal deler av dette være på plass, det vil si at hvert helseforetak må gjennomgå læringsmål, utarbeide utdanningsplan og søke om å bli godkjent som utdanningsvirksomhet for hver spesialitet innen fristen.

Bakgrunn: Tilrettelegger ny spesialistutdanning

«Dugnadsdager»

Hele forsommeren har leger og overleger ved St. Olav møtt opp på Revmatismehuset på Øya for å jobbe med læringsmålene. Her har de jobbet sammen foran skjermene, diskutert og fylt ut rader og kolonner i et omfattende Excel-ark.
– Det som er hovedfokus i denne delen av arbeidet, er å vurdere om de enkelte læringsmål med tilhørende læringsaktivitet kan oppnås i vårt sykehus. Vi er en stor avdeling, slik at dette ikke er noe problem her med stort volum av både vanlige og mer spesialiserte prosedyrer.  Alle leger i spesialisering (LIS) som er innom oss som ledd i spesialiseringen, har arbeidstid både på sengepost, gastrolab og poliklinikk, og således får de innblikk i de mange ulike problemstillinger som er konkretisert under de ulike læringsmålene. Forslagene spesialistkomiteen har kommet med til læringsform og læringsaktivitet er fornuftige, og vi har fokus på hvordan vi kan implementere dette i vår kliniske hverdag. Vi forsøker da å være så konkrete som mulig, med tanke på å beskrive læringsaktiviteten slik at dette fremgår tydelig i utdanningsplanen til LIS’ene, forteller Liv Sagatun, overlege i gastroenterologi ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer.

Foto av leger

Leger fra Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, fra venstre: Silje Thorsvik, Gunnar Qvigstad og Liv Sagatun. Foto: Christina Yvonne Olsen

– Poenget er at vi skal kartlegge den utdanningen vi allerede tilbyr i dag, og gjerne se om vi også kan gjøre noe bedre, sier lokal prosjektleder for innføring av ny utdanning for leger i spesialisering (LIS) ved St. Olav, Signe Lohmann-Lafrenz.

Utdanningskoordinerende leger

St. Olav representerer 43 legespesialiteter, og hver av disse skal søke om godkjenning som utdanningsvirksomhet innen mars 2019. Derfor er det organisert 43 arbeidsgrupper som ledes av en overlege samt minst én LIS, og helst flere for å dekke bredden i spesialiteten. Disse er utdanningskoordinerende leger, og er de som vil sørge for at egen spesialitet blir godkjent som utdanningsvirksomhet.
– Hensikten med å bli godkjent er også å prøve å utvikle nye læringsmetoder og -arenaer, og det krever en del jobb, sier Lohmann-Lafrenz.

– I tillegg har de startet arbeidet å kartlegge hvilke læringsaktiviteter som kan tilbys i deres avdeling for hvert læringsmål. Disse læringsaktivitetene vil etter hvert bli lagt over i Kompetanseportalen, som da vil bli et verktøy via en app som leger i spesialisering kan bruke til å dokumentere oppnådde læringsmål, fortsetter Lohmann-Lafrenz.

Noen spesialiteter har 43 læringsmål, mens andre kan ha opp mot 400. Arbeidsmengden varierer derfor en del. Innen november i år skal listen være ferdig utfylt og klar for hver enkelt spesialitet.
– Derfor vil arbeidsmengden variere, og de spørsmål som oppstår underveis må vi håndtere, sier Signe Lohmann-Lafrenz.

– Vi er godt i gang med arbeidet, og vi synes det går bra.  Utfordringen er å finne tid i en hektisk hverdag, avslutter Liv Sagatun.