Kunnskap når det virkelig gjelder

St. Olav og NTNU har eget bibliotek, men brukes potensialet fullt ut? Nå kan du lære mer om kliniske bibliotekarer, og hvordan de kan bidra i diskusjoner rundt diagnoser og behandling.

Publisert 31.10.2018
Sist oppdatert 03.07.2020

Gå direkte til arrangementet om kliniske bibliotektjenester her

Klinisk bibliotekar er et stort begrep i England og i USA, hvor bibliotekene yter klinikknære tjenester. En klinisk bibliotekar jobber integrert i klinikken, og er inkludert i tverrfaglige team. Utviklingsplanene på norske sykehus fokuserer i økende grad på tverrfaglige team, og er opptatt av å ta kunnskapsbaserte avgjørelser. Det krever både tid og arbeid.

Ser vi til USA og England, er den kliniske bibliotekaren med på visittrundene, og/eller deltar på møter hvor pasientene diskuteres i etterkant av visitten. Bibliotekarens rolle her er å assistere der legene eller andre helseprofesjoner trenger et bedre kunnskapsgrunnlag enn det de allerede har. Det kan være diskusjoner både rundt diagnoser og behandling. Videre kan bibliotekaren også brukes som avdelingens bibliotekar i opplæringssammenhenger, bidra med hjelp til kritisk vurdering og dype litteratursøk.

- Bibliotek for medisin og helse på Kunnskapssenteret tilbyr i dag flere tjenester til ansatte ved St. Olavs hospital. Vi hjelper med litteratursøk, kurs og veiledning for både forskere og klinikere. For videre utvikling av tilbudet, kan vi se for oss at et pilotprosjekt er en vei å gå. Ved å finne en avdeling på sykehuset som samarbeidspartner, kan vi sammen rigge et prosjekt og søke prosjektmidler, sier Karen Johanne Buset, som er seksjonssjef ved Bibliotek for medisin og helse.

Kunnskapsgrunnlag bak pasientbehandling

En klinisk bibliotekarrolle er til for å besvare de informasjonsbehov som oppstår i løpet av klinikeres arbeidsdag. Den kliniske bibliotekaren er til stede for det kliniske personellet i mye større grad enn den tradisjonelle bibliotekaren. Ved å være fysisk til stede på morgenmøter og i klinikken, vil hen kunne bidra til bedre og raskere litteratursøk. Bruk av kliniske bibliotektjenester vil også hjelpe til å sette fokus på bruk av forskningsbasert kunnskap. Samtidig vil det frigjøre tid som klinikere selv ville måtte bruke på å utføre gode litteratursøk. Arbeidet en klinisk bibliotekar utfører vil resultere i at det ligger et godt kunnskapsgrunnlag i avgjørelser som blir tatt i forbindelse med pasientbehandlingen.
 

Potensiale

Bibliotek for medisin og helse leverer tjenester til St. Olavs hospital - men brukes bibliotekets potensiale fullt ut? 5. november er det mulig å lære mer om kliniske bibliotekarer, da kommer Sarah Sutton fra University Hospitals of Leicester til St. Olav for å snakke om temaet. Sarah Sutton har jobbet som klinisk bibliotekar ved University Hospitals of Leicester siden 2002, og har lang erfaring med å jobbe nært på klinisk helsepersonell og å bidra til bedre kunnskapsbasert pasientbehandling. Hun har i tillegg bidratt til oppsummert forskning og har publisert en rekke artikler. 

Les mer om arrangementet "Kunnskap når det virkelig gjelder" 5. november her