Her er den nye utviklingsplanen

Hvordan skal St. Olavs hospital utvikle sin virksomhet i årene som kommer, og har vi de rette tiltakene og personene på plass for å møte fremtidens behov? Den reviderte utviklingsplanen for 2023-2026 er nå tilgjengelig på nett!

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 06.09.2022

Last ned PDF: Utviklingsplan 2023-2026, St. Olavs hospital

Samfunnet står foran store utfordringer som krever betydelig omstilling i alle deler av helsetjenesten. Det er et uomtvistelig faktum at ressursene ikke vil strekke til dersom vi fortsetter å levere helsetjenester på samme måte som i dag. Dette gjelder både tilgang på personell og økonomi.

Bilde av forsiden på utviklingsplanen.

FORSIDE: Nå kan du lese utviklingsplanen for 2023-2026 på nett. Klikk på bildet. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Som region- og universitetssykehus i Helse Midt-Norge har St. Olavs hospital et særskilt ansvar. I denne sammenhengen er utviklingsplanen et viktig strategisk dokument som gir føringer og anbefalinger for hvordan vi som helseforetak skal utvikle vår virksomhet.

Fireårsperspektiv

– Hensikten er å beskrive hva som skal til for å nå vår visjon om fremragende behandling. Gjennom våre forskningsmiljøer, samarbeidet med NTNU og ledelse av fagledernettverkene i regionen, skal vi sikre et høyt faglig nivå i denne utviklingen. St. Olavs hospital har en uttalt ambisjon om å være i front, både nasjonalt og internasjonalt, sier viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital, Tom Christian Martinsen, og peker på at noe av det viktigste vi gjør fremover er å utvikle innovasjonskulturen videre.

​Martinsen er prosjekteier og leder av styringsgruppen som siden høsten 2021 har jobbet med en revisjon av gjeldende utviklingsplan (2019-2035)​. Revideringen har hovedfokus på et fireårsperspektiv, men peker også på en lengre tidshorisont. 

Raske endringer i utviklingen fører til at en utviklingsplan vil måtte revideres kontinuerlig. Helsetjenestene vil endre seg i årene som kommer, der noen av de viktigste driverne er en aldrende befolkning, økning i kroniske sykdommer, teknologiske og medisinske fremskritt og tilbakemeldinger fra våre pasienter, sier Martinsen.

Planen er bygget over samme lest som de andre helseforetakene, og er et viktig innspill til en ny nasjonal helse- og samhandlingsplan.

–​ Utgangspunkt for videre utvikling

Forordet peker retningen og drar parallellene til forbedringsprogrammet på St. Olav. Det betyr at digitalisering, tjenesteutvikling og kompetansesammensetning er helt sentrale satsingsområder for at universitetssykehuset skal levere kvalitet på høyt nivå i årene som kommer. 

I kapittel 4 tegnes utfordringsbildet på en rekke sentrale områder, og leseren finner de prioriterte målene for de neste fire årene. 

– Her ligger veldig mye av det vi skal jobbe med fremover. Målene vil være et godt utgangspunkt for videre utviklingsarbeid i klinikker og avdelinger, mener Martinsen, og fortsetter:

– Vi har forsøkt å legge til rette for god medvirkning fra kommuner, brukere, tillitsvalgte og andre interessenter. Så er det sikkert noen som vil savne noe, men det er ikke mulig å beskrive alt. Men at noe ikke er nevnt betyr ikke at det ikke er viktig.

Utviklingsplanen har vært på flere høringsrunder og ble vedtatt i styremøtet 16. juni 2022.