Undervisning og kompetanseheving

Illustrasjon av to damer som sitter overfor hverandre. Den ene skriver på ei blokk.

Et av ObeCe sine viktige virksomhetsområder er undervisning og kompetanseheving. Innenfor denne virksomheten jobber senteret innen tre hovedområder:

  1. Formalkompetanse, ved at vi er med å utvikle nye undervisningstilbud, veileder studenter og driver intern undervisningsvirksomhet som er med å oppfylle formalkompetansekrav.
  2. Handlingskompetanse i førstelinjetjenesten, som vil si at vi driver kompetanseheving av helsepersonell i primærhelsetjenesten innen tematikken for å sette dem i stand til å etablere og tilby helsetjenester til pasientgruppen lokalt.
  3. Undervisning av pasienter som er til behandling på Fedmepoliklinikken i form av forberedende gruppe og startkurs.

All aktivitet innenfor undervisning og kompetanseheving er forskningsbasert, og virksomheten består av flere FoU-prosjekter; Kompetanseprogrammet, STYRK-DIA, STYRK-video, Blimedno, Kostverktøyet og intern kompetanseheving i form av master- og phd-oppgaver.​


Tidsperiode 2020 - pågående

Det er i dag etablert nettverk «Ernæring for personer med utviklingshemming» i Oslo og Trøndelag. Nettverket skal bidra til å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving innen systematisk ernæringsarbeid hos ansatte som jobber i tjenesten til personer med utviklingshemming. Nettverket i Oslo og Trøndelag samarbeider i dag om å arrangere webinar for ansatte som jobber i tjenesten. Webinarene er gratis tilgjengelig for alle interesserte i hele landet. I 2023 jobbes det med forankring og etablering av et felles nettverk på nasjonalt nivå. 

Samarbeidspartnere: USHT Trøndelag sør, Frambu, Oslo kommune Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og NAKU 

Tidsperiode 2007- pågående

Nettverket er en arena for utveksling av kompetanse og erfaringer mellom helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber innen forebygging og behandling av barn, ungdom og voksne med overvekt og fedme. Det er gratis å delta i nettverket der deltakerne får informasjon om aktuell kompetansehevende kurs og webinar som den årlige nettverkssamlingen i Trondheim.

Samarbeidspartnere: ObeCe samarbeider med andre aktører som er ansvarlig for tilsvarende nettverk i regionen.

ObeCe inviterer kommuner i region Midt-Norge til dialogmøte der vi diskuterer muligheten for samarbeid og kompetanseutveksling med kommunene i vår helseregion.
Målgruppen er folkehelsekoordinatorer, helsepersonell og andre interesserte som jobber innen forebygging og behandling av barn og voksne med overvekt og fedme. Hensikten med møte er å bli bedre kjent med hverandre, og dele erfaringer og utfordringer fra praksisfeltet.

I løpet av 2023 planlegges felles dialogmøte for nærliggende kommuner. Her ønsker vi fortrinnsvis fysisk oppmøte, men det kan også være mulig med digital deltakelse. Møtested blir fastsatt når vi ser hvilke kommuner som melder sin interesse. 

Samarbeidspartnere: Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommuneSist oppdatert 13.03.2023