Hva er RegSim Midt?

RegSim Midt er regional koordinerende enhet for simulering i Helse Midt-Norge. Vi skal arbeide for at alle helseforetak i region midt, skal ha velfungerende enheter for simulerings- og ferdighetstrening

​Historie

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, kapitel 9, gir Helse- og omsorgsdepartementet følgende oppdrag til spesialisthelsetjenesten:
«Helseforetakene skal øke bruken av simulering for kompetanseheving og øke samarbeidet med andre helseforetak om utvikling og deling av opplegg for simulering.»
Koordinerende enheter for simulering ble etablert i alle regionale helseforetak.

RegSim Midt, ble etablert ved St. Olavs hospital HF på oppdrag fra Helse Midt Norge RHF i mars 2022. RegSim Midt består av leder og rådgivere ved St. Olavs hospital og koordinatorer i hvert av helseforetakene.

Overordnet mål

RegSim Midt skal bidra til å øke bruk av kunnskapsbasert simulering og ferdighetstrening for kompetanseheving i Helse Midt-Norge.

​​

Organisering, rapportering og samarbeid

Leder for RegSim Midt svarer til klinikksjef ved klinikk for anestesi og intensivmedisin og assisterende fagdirektør ved St. Olavs hospital HF. 

Ved behov løftes overordnede problemstillinger til det regionale direktørnettverket for utdanning i Helse Midt-Norge.

HF-koordinatorene inngår i RegSim Midt og bidrar til å løse RegSim Midt sitt mandat lokalt. 

​​HF-koordinatorene rapporterer i linjen i sine respektive helseforetak om arbeidet i RegSim Midt.




Sist oppdatert 13.02.2023