Senter for fostermedisin

Senter for fostermedisin utfører tidlig og rutine ultralyd på gravide som bor i Trøndelag. Senteret er også Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin og driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap fra hele landet. Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, selektiv og uselektiv fosterreduksjon og eventuell føtocid ved sene svangerskapsavbrudd. Tjenesten omfatter også palliasjon i fosterlivet og utredning og informasjon til gravide der invasiv fosterbehandling kan være aktuelt. Gravide kan henvises til behandlingstjenesten, men de kan også ta direkte kontakt hvis de ønsker. Avdelingen gikk tidligere under navnet Nasjonalt senter for Fostermedisin.

Blodtransfusjon
Foster med mistanke om anemi før svangerskapsuke 34.
Anemi oppstår oftest i forbindelse med immunisering (Rhesus, lille c eller Kell  antistoff), men kan også oppstå hos gravide med Parvovirus-infeksjon eller ved blødning fra foster til mor.
Det finnes også flere sjeldne årsaker. Doppler-teknikk med måling av        blodstrømshastighet i den midtre hjernearterien (arteria cerebri media) brukes for å stille diagnosen anemi hos foster.
Blodstrømshastigheter over 1.5 MOM beregnes via web-kalkulator        (http://www.perinatology.com/calculators/MCA.htm)
Hastigheter over 1.5 MOM indikerer anemi hos fosteret.
Foster som utvikler anemi etter svangerskapsuke 34, bør forløses slik at transfusjon kan gis til barnet. Før 34 uker anbefales blodtransfusjoner til fosteret. 

Drenasje av brysthulen
Foster med væskeansamling i brysthulen og uten tegn til andre alvorlige avvik kan behandles med innleggelse av dren i brysthulen.

Drenasje av urinveier
Drenasje av urinveier kan i noen tilfeller være aktuelt ved obstruksjon i nedre urinveier. Slike tilfeller bør diskuteres individuelt og henvises for drenasje hvis man mener at det er mulig å bedre nyrefunksjonen ved slik behandling.

Fosterantallsreduksjon
Fosterantallsreduksjon kan bare utføres i flerlingesvangeskap hvor fostrene har hver sin morkake.
Kvinner som ønsker fosterantallsreduksjon kan søke om dette ved sin lokale føde-gyn avdeling. Søknaden vil bli vurdert i lokal abortnemnd. Deretter blir kvinnen tilbudt en videokonsultasjon hvor hun får informasjon om inngrepet og risiko for komplikasjoner.
Dato for behandling blir fastsatt etter innvilgelse i abortnemnd.
Selektiv fosterantallsreduksjon, hvor ett foster er sykt, blir henvist fra det nærmeste sykehuset med fostermedisinsk avdeling når diagnosen er stilt.
Abortnemnd utføres ved lokalsykehus eller ved sykehuset med fostermedisinsk avdeling. 

Føtocid ved senaborter
I Veileder i gynekologi fra Norsk gynekologisk forening står det at hvis det er ønskelig kan føtocid utføres før medikamentell abort hvis svangerskapet er kommet lengre enn svangerskapsuke 20+6.
Pasienten skal henvises per telefon så raskt som mulig etter innvilgelse i abortnemnd slik at behandling kan gjøres så raskt som mulig.

Exit
Exit prosedyren er sjelden nødvendig slik at det er vanskelig å definere kriterier. Dette diskuteres individuelt mellom fostermedisinere, barneleger, barnekirurger og anestesileger.

Senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital utreder og behandler fostre med mistanke om, eller påvist sykdom eller utviklingsavvik.
Tjenesten er tverrfaglig sammensatt  med høy faglig kompetanse.
Funnene registreres i en database for kvalitetssikring og forskning.
Utdanning av jordmødre og leger er en viktig oppgave.
Senteret samarbeider med NTNU om å utvikle nye teknikker og nye prosedyrer. 
Senteret utfører rutinemessig ultralydundersøkelse rundt uke 12 og 18 i svangerskapet og undersøkelser på medisinsk indikasjon for kvinner fra Trøndelag.
I tillegg mottar senteret henvsininger fra hele landet til undersøkelser ved mistanke om alvorlige eller sjeldne fosteravvik. Undersøkelsene gjennomføres av spesialutdannede jordmødre og leger.
Foreldre som bærer et foster med avvik, får oppfølgning av et tverrfaglig team bestående av ultralydjordmor, fostermedisiner, barnelege, fødselslege, genetiker og sosionom.

 • Ultralydstudiet for jordmødre i samarbeid med NTNU
 • Ultralydundersøkelse av fosterhjertet
 • Obligatorisk utdanningskurs for leger i spesialistutdannelser.
 • Senteret arrangerer også kurs for LIS og ferdige spesialister i temaer som tidlig ultralyd, transperineal ultralyd, 3D ultralyd med mer.
  Alle kurs annonseres i god tid

Senteret har en database for kvalitetssikring og forskning.
Den brukes til årlig rapportering til helsedirektoratet og har lagt grunn for en rekke internasjonale publikasjoner knyttet til fosterdiagnostikk.

 • Forskningssamarbeid (medisin, teknologi)
 • Utvikling av nye ultralydapparat 
 • Publikasjoner (populærvitenskaplige, vitenskaplige)
 • Doktorgrader
 • Hovedoppgaver for medisinstudenter, mastergradkandidater
 • eSnurra

Avdelingen het Nasjonalt senter for Fostermedisin fra 1989 til 2015, men måtte av formelle årsaker skifte navn.
Funksjonene, behandlingene og kompetansen er den samme som før navneskiftet.

Kontakt

Senter for fostermedisin - Callback

Callback - legg igjen beskjed, vi ringer opp igjen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Har du time til Senter for fostermedisin
går du inn hovedinngangen og tar heisen opp i 5. etasje.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11