Regional enhet for traumebehandling- døgnenhet (S3)

Døgnenheten har et tilbud til voksne over 18 år som har psykiske vansker som følge av overgrep i nære relasjoner. Med overgrep i nære relasjoner menes seksuelle, fysiske eller emosjonelle krenkelser utført av en eller flere nærstående personer.

Enhetens behandlingstilbud har som hovedmål å gi økt forståelse for hvordan traumehistorien har påvirket livet, ut i fra tanken om at senvirkninger etter traumatiske hendelser er normale reaksjoner på unormale hendelser.

Vi vet at traumer rammer hele mennesket, og at behandling må innebære samtidig arbeid på mange ulike områder (kropp, følelser, tanker, relasjoner og identitet). Et overordnet mål er å skille mellom fortid og nåtid gjennom å få kontroll over traumereaksjoner, slik at man får overskudd til å leve etter sine egne ønsker og verdier.

• 6 sengeplasser
• 5-dagers utredningsopphold
• 4-ukers behandlingsopphold
• Grupper blir tatt inn og avslutter samtidig
• Tverrfaglig personale bestående av miljøterapeuter, psykologer, fysioterapeut og lege

Behandlingen retter seg mot voksne over 18 år som har Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) på bakgrunn av belastende livshendelser. Dette innebærer ofte et sammensatt sykdomsbilde hvor PTSD er primærlidelsen. Våre pasienter har ofte opplevd flere alvorlige hendelser, som for eksempel seksuelle, emosjonelle eller fysiske krenkelser, krigstraumer eller opplevelser med tortur. Felles for våre pasienter er at traumelidelsen skaper betydelige vansker i deres liv. Behandlingstilbudet er for pasienter som opplever at poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig og som har behov for døgnrammer. 
Vi vet at traumer rammer hele mennesket, og at behandling bør innebære samtidig arbeid på mange ulike områder (kropp, følelser, tanker, relasjoner og identitet). Overordnet mål med behandlingen er å redusere PTSD-symptomer, frykt og skam knyttet til traumeminnet og å gi økt forståelse for hvordan traumehistorien har påvirket livet.

Behandlingsrammer

6 sengeplasser
4-ukers behandling
Grupper blir tatt inn og avslutter samtidig
Tverrfaglig personalgruppe bestående av miljøterapeuter, psykologer, fysioterapeut og lege


Vurderingsoppholdets innhold

I forkant av et eventuelt behandlingsopphold ved REFT gjennomføres et vurderingsopphold hvor formålet primært dreier seg om å undersøke hvorvidt behandlingstilbudet vil være et godt og riktig tiltak. Vurderingsoppholdet foregår over fem dager, og en gruppe på seks pasienter begynner og avslutter sitt vurderingsopphold samtidig. 
Vurderingsoppholdets innhold består i hovedsak av samtaler med individuell behandler og med miljøpersonale, samt psykoedukasjonsgruppe. I samtalene kartlegges bakgrunn og aktuelle plager og det lages behandlingsplan for et eventuelt opphold. I psykoedukasjonsgruppen vektlegges informasjon omkring traumerelaterte plager, samt gjennomgang av sentrale elementer i selve behandlingsoppholdet.

Et vurderingsopphold er en måte for oss å bli kjent med pasienten på, men det er også en måte for pasienten å få innblikk i hva behandlingen innebærer. Dette gir oss et godt grunnlag for å sammen vurdere hvorvidt et behandlingsopphold blir et korrekt tiltak for pasienten.

Behandlingsoppholdets innhold

Behandlingspoppholdet består av en 4-ukers innleggelse i døgnpost, hvor grupper med seks pasienter starter og slutter samtidig. Behandlingen baserer seg i stor grad på metoden forlenget eksponeringsterapi (prolonged exposure therapy), som er en metodikk for eksponeringsbehandling for traumelidelser. Pasienter som blir henvist vil få grundig informasjon om metoden under vurderingsoppholdet.

Behandlingsinnhold:

Samtalebehandling: 
Pasienten får tilbud om opptil 3 x 60 minutter samtalebehandling hos individuell behandler pr. uke. I tillegg får pasienten tilbud om støttesamtaler med miljøpersonalet daglig.
Angstmestringsgruppe: 
Undervisningsgruppe om PTSD, eksponeringsarbeid og angstmestring.
Kunst- og uttrykksterapigruppe: 
Kreativ uttrykksgruppe med fokus på kreativitet og mestring i et traumeperspektiv.
Treningsgruppe: 
Gruppetilbud med fokus på fysisk aktivitet og basal kroppsbevissthet.
Individuell oppfølging av lege og fysioterapeut
Pårørendesamling: 
Pasientens pårørende får tilbud om å delta på en samling med informasjon om PTSD (om pasienten selv ønsker det). 

Vi er opptatt av at det opprettes et godt samarbeid med lokalt behandlingsapparat, med spesielt fokus på å få gode og smidige overganger ved utskrivelse fra døgninnleggelse til videre oppfølging.

En henvisning må inneholde informasjon om aktuell situasjon, oversikt over sykehistorie/ tidligere kontakt med spesialisthelsetjenesten og bakgrunnsopplysninger om pasienten. Der det foreligger informasjon om tidligere utredning og diagnostiske vurderinger, ber vi om at dette kommer frem i henvisningen.

Henvisning sendes til elektronisk postkasse: «Henvisninger og søknader – Nidaros DPS»

INKLUSJONSKRITERIER:
Fyller kriteriene for PTSD (kompleks type) eller dissosiative lidelser.
Motivasjon og mulighet for en en sammenhengende og intensiv traumefokusert behandlingsperiode.
Kan delta i både individuell og gruppebasert behandling.
Har etablert behandlingsnettverk i forkant og etterkant av innleggelse (fastlege, behandler, evt. kommunal oppfølging).
Må være somatisk avklart, fastlege har undersøkt at somatisk lidelse er utelukket (gjelder særlig ved dissosiative lidelser).


Døgnenheten tilhører organisatorisk Regional enhet for traumebehandling, som i tillegg til døgnenhet også har en poliklinikk. Se på www.reft.no for detaljert informasjon. 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

St Olavs hospital HF, Regional enhet for traumebehandling- døgnenhet (S3), Avdeling Nidaros DPS, Postboks 3250, Torgarden, 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i hovedhuset på Nidaros DPS. Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer:-)

Adresse

Østmarkveien 49, Lade, 7040 Trondheim