Hva kan klinisk etikkomite hjelpe med

Hvorfor ta kontakt med klinisk etikkomité?

For å kvalitetssikre vanskelige etiske beslutninger og gi trygghet og støtte til dem som må bære ansvaret

For å sikre systematikk og grundighet i vanskelige beslutningsprosesser hvor alle aspekter i situasjonen bør belyses

For å sette overordnede verdispørsmål på dagsorden og muliggjøre erfaringsutveksling og kritisk refleksjon.

Hvem kan henvende seg og fremme saker til klinisk etikkomité?

Alle kan i prinsippet henvende seg til klinisk etikkomité, både ansatte, pårørende og pasienter. Henvendelser er frivillige. Det er ingen meldeplikt til klinisk etikkomité.

Hvordan kontakte klinisk etikkomité?

Klinisk etikkomité har eget sekretariat som kan kontaktes personlig, over telefon, e-post eller brev. Kasuistikker skal være anonymisert eller basert på samtykke fra pasienten.
En drøfting i klinisk etikkomité skal ideelt sett vært uhildet. Habilitetsvurderinger kan medføre at enkeltmedlemmer bør fratre, eller at saken bør overføres til en klinisk etikk-komité ved et annet helseforetak. Ta kontakt med komitéen ved spørsmål om medlemmenes habilitet.

Sist oppdatert 24.07.2017