Diagram

Arbeidsrettet rehabilitering

​​Raskere tilbake-ordningen ble lagt om fra 1.januar 2018 og prosjektet gikk over i drift ved helseforetakene og sykehusene i regionen som arbeidsrettet rehabilitering.

Tilbudene er i hovedsak arbeidsrettede tverrfaglige avklarings- og vurderingspoliklinikker for muskel-skjelettlidelser, samt arbeidsfokusert individuell poliklinisk behandling for mild til moderat angst og depresjon.

Dette betyr at henviser bør vurdere pasientens behov for en arbeidsrettet rehabilitering, sykmeldingsstatus og funksjonsfall ved en henvisning.

Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for andre pasienter.

Nærmere informasjon om tilbud og rutiner finner du på disse sidene.
 

Tilbud

Ved St. Olavs hospital kan du henvises til følgende avdelinger dersom du fyller kriteriene:

Raskere tilbake-ordningen/Helse og arbeid har tilbud både i sykehusene i regionen og gjennom avtaler med private institusjoner.

 

Diagnoseoversikt for arbeidsrettet rehabilitering

 

 

Arbeidsrettet behandling skjer ved polikliniske konsultasjoner, dagtilbud eller døgntilbud. Målsetningen er at arbeidstakere som er sykmeldt, eller som står i fare for å bli sykmeldt, raskere skal kunne komme tilbake på jobb eller til studier. Ved søknad om arbeidsrettet behandling er det viktig at informasjon om arbeids- eller studiestatus er med. 

 

 

Sist oppdatert 04.02.2019