Diagnose

CFS/ME

CFS/ME (Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis) er en sykdom uten kjent og entydig årsak. Utredningen gjøres ved å kartlegge din sykehistorie og ditt symptombilde, utelukking av differensialdiagnoser, samt vurderig ut fra anbefalte kriteriesett. Vi er et tverrfaglig team på CFS/ME-poliklinikk, ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret. Du får vurdering av av lege, fysioterapeut og psykolog, som arbeider tett sammen.

CFS/ME er en sykdom som rammer i ulik grad og er uten kjent årsak. Hovedsymptomet er langvarig utmattelse.

Informasjon fra helsenorge.no

Introduksjon

Henvisning og vurdering

Fastlegen sender henvisning til Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret, CFS/ME-poliklinikk. Henvisningen registreres i postmottaket ved poliklinikken, og vurderes tverrfaglig. Dersom du vurderes til å ha rett til helsehjelp blir du satt på venteliste. For at du som pasient skal få raskest og best mulig utredning er det viktig at fastlegen gjør de nødvendige undersøkelsene og sender oss all informasjon vi trenger om deg.
Pasienter mellom 18-25 år inntaksprioriteres innen 4 måneder fra mottatt henvisning, og pasienter 25 år og oppover inntaksprioriteres innen 6 måneder fra mottatt henvisning. Du tilskrives for timeoppsett, og bes forholde deg til fastlege i ventetid inn til utredning, eventuelle endringer i helsetilstand bør innrapporteres av helsepersonell. Alle utredes tverrfaglig og har timer til lege, fysioterapeut og psykolog. Disse timene forsøkes å settes opp samlet, med ikke for stor spredning over tid. Langveisfarende forsøkes å satt opp på timer over to påfølgende dager.

St. Olavs Hospital er universitetssykehus i Midt-Norge, og det kan være at du blir spurt om annet helsepersonell kan være tilstede under konsultasjonen sammen med behandler.

 Retningslinjer for fastleger (pdf)

 Prioriteringsveileder fra Helsedirektoratet.

PERSONALIA PASIENT
• Navn, personnummer
• Adresse
• Telefonnummer

KONTAKTOPPLYSNINGER HENVISER
• Fastlege, legesenter
• Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nr.)


1. Henvisningsårsak
• Hva ønskes av oss, hvilken utredning
• Hvilken poliklinikk henvises pasienten til?

2. Hvilken utredning / behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?
• Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
• Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
• Nåværende behandlingstilbud?
• Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan? (vedlegg)

3. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.
• Vekt, høyde, (BMI)
• Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
• Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
• Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
• Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?

4. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?
• Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring.
• Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel?
• Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)?
• Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?

5. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?
• Barn, samboer/ ektefelle?
• Hvem bor pasienten sammen med?
• Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?

6. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:
• Nasjonalitet
• Språk
• Kjønn
• Behov for tolk
7. Primærvurdering og skåring av Fukuda-kriterier

I forkant av henvisning kreves det at fastlegen har utført en grundig primærvurdering med hensyn til utelukkelsesdiagnostikk og skåring av Fukuda-kriterier. Vi ønsker opplyst hvilke hovedkriterier og tilleggskriterier pasienten ser ut til å fylle.

8. Utdrag fra veilederen fra Helsedirektoratet, juni 2015

Utredningen og diagnostisering av voksne utføres av fastlegen, fortrinnsvis av spesialist i allmennmedisin (se kapittel 5). Ved uklare differensialdiagnostiske problemstillinger bør fastlege henvise til relevante spesialister for å komplettere utredningen, men dette er ikke nødvendig for at diagnosen CFS/ME stilles.Diagnosen er en eksklusjonsdiagnose, men med et karakteristisk sykdomsbilde. Diagnosen kan ikke alltid stilles selv om diagnosekriteriene er oppfylt da andre sykdommer og tilstander også kan gi CFS/ME lignende symptom.(mai 2015) Det er derfor viktig å utelukke andre tilstander som for eksempel cøliaki, hypo/ hyperthyreose, nevrologiske sykdommer, primære søvnforstyrrelser og psykiske lidelser. En må også huske på at pasienter med CFS/ME kan ha andre sykdommer i tillegg. Vurdering i forhold til differensialdiagnoser, kormorbiditet og avdekking av belastende faktorer er viktig både for å hindre feildiagnostikk og for å sikre riktig behandling. Det er også viktig å kartlegge pågående psykososiale belastninger som kan være med på å vedlikeholde og/eller forverre funksjonen. Klinisk erfaring tilsier at det bør gjøres en bred utredning når en mistenker CFS/ME, både for å hindre feildiagnostikk, men også for å trygge pasienten på at (andre) pågående sykdomsprosesser er utelukket.

Utredning

Blodprøver er en del av utredningen av CFS/ME. Du får tilsendt blodprøverekvisisjon og vi ønsker at du kontakter fastlegekontoret og får tatt blodprøvene før utredningen. Du kan også ta blodprøver ved St. Olavs Hospital, i  laboratoriet i Akutt/Hjerte-Lunge Senterets første etasje. Her må du møte fastende mellom kl. 08.00-09.00.

Det er fint om du fyller ut vedlagte spørreskjema om utmattelse, og leverer dette når du kommer til første time. Skjemaet er en del av din utredning og et viktig redskap for våre fagpersoner.

CFS/ME-poliklinikken holder til i 2. etasje, vestfløy, i Kunnskapssenteret.

Behandling

Uspesifisert kronisk utmattelse blir tverrfaglig vurdert. Her er en oversikt over innhold i utredningstimene våre, eventuelt hva du bør forberede deg på.

Time til lege

Legen samler inn informasjon, gjør seg kjent med din sykehistorie, gjennomfører en undersøkelse av deg og vurderer blodprøvesvar. Dersom du er blitt forespurt om å delta i forskningsprosjektet vårt, kan du stille spørsmål om prosjektet før du bestemmer deg om å delta eller ikke. Det er interessant å kartlegge blant annet:

 • Symptomdebut? Når startet utmattelsen? Var det noe spesielt som utløste utmattelsen? Hvordan var helsen din før du ble utmattet?

 • Andre plager? Smerter? Hodepine? Nedsatt hukommelse og konsentrasjon? Nervøsitet? Nedstemthet? Angstsymptomer? Søvn? Hvordan er kostholdet ditt?

 • Hvordan er ditt funksjonsnivå? Hva gjør du på en normal dag? Er du i jobb? Hvordan er hjemmeforholdene dine?

 • Hva er prøvd tidligere? Har du vært i behandling til lege, fysioterapeut, psykolog eller andre tidligere? Hva førte dette til?

Time til fysioterapeut

Fysioterapeut/ manuellterapeut gjør en undersøkelse av ledd, balanse, avspenningsevne og fleksibilitet samt undersøker smertepunkter og nevrologiske funksjoner. I tillegg testes kondisjonen via indirekte oksygenopptak mens du sykler på en ergometersykkel. Det kan være greit at du har med lett skiftetøy til denne utredningstimen.

Time til psykolog

Vår tanke er at kroniske symptomlidelser også kan medføre forandringer i hvordan man føler seg, og tenker om livet. Derfor vil psykologen be deg fortelle om sykehistorien din, men med en vinkling på hvordan du hadde det før, og underveis i symptomforløpet. Pågående belastninger kartlegges, og du blir spurt hvordan din opplevelse av eventuelle tilleggsbelastninger er. Din psykiske helse blir også vurdert med bruk av deler av psykologens kartleggingsskjema.

Oppfølging

Pasient og henviser mottar informasjon om utfallet av utredningen. Det er kun henviser/fastlege som mottar den grundige oppsummeringen fra lege der utredning gjennomgås i detalj. Du bes kontakte fastlege for en gjennomgang av dette. Henviser vil få en vurdering av hva vi tenker kan være beste behandling, rehabilitering og oppfølging av deg. Siden det per nå ikke finnes dokumentert standard behandling som kan kurere CFS/ME, må målet være å søke behandlinger og strategier som kan lindre ubehagelige symptomer, bidra til konstruktiv mestring og bedre pasientens funksjon og livskvalitet.

Kontakt

Kunnskapssenteret Poliklinikk for langvarige utmattelsestilstander av uklar årsak inkl. CFS/ME

Kontakt Poliklinikk for langvarige utmattelsestilstander av uklar årsak inkl. CFS/ME

Oppmøtested

Vi holder til i 2. etasje, vestfløy, i Kunnskapssenteret.

Vi benytter tilbakeringetjeneste, så du kan ringe oss når som helst på døgnet og legge igjen beskjed. Vi vil da ringe deg opp igjen så snart vi har mulighet. Poliklinikken har åpen telefonlinje kl. 13.00–14.00 alle hverdager.

Avdelingssjef: Petter C. Borchgrevink.

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim

Transport

Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling.

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number