Om prosjektet

Beskrivelse av prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

St. Olavs hospital har behov for nye helhetlige løsninger for opplæring og trening av helsepersonell i kliniske ferdigheter. 

Helsevesenet - inkludert psykisk helsevern - står i de kommende årene foran store utfordringer med tanke på tilgang på kvalifisert helsepersonell, ressurser og økt etterspørsel etter helsetjenester i befolkningen. 

Det er ønskelig å utforske i hvilken grad nye løsninger for utdanning og trening av helsepersonell kan bidra til å øke kapasitet og tilgang på praksismuligheter for studenter og andre som har behov for trening og evaluering av egen kompetanse og ferdigheter.

 

St. Olavs hospital inngikk i september 2021 avtale med Attensi AS om utvikling av nye simuleringsløsning for ferdighetestrening i observasjon og formidling av tegn på psykisk helseplager. Attensi AS har knyttet til seg EGGS Design som underleverandør og ansvarlig for brukersentrert innovasjonsmetodikk.   Prosjektet har som mål at en ferdig løsning skal være klar til testing ved utgangen av august 2022.

 

Prosjektets faser

​Fase 1 - behovskartlegging (desember 2019 - mai 2020)

Formålet med denne fasen er å få forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skal løses. St. Olavs hospital vil i denne fasen gjennomføre aktiviteter for å kartlegge behovet hos studenter, ansatte som mottar opplæring og ansatte som gir opplæring og veiledning.

Fase 2 - markedsdialog (mai 2020 - august 2020)

Formålet med denne fasen er å komme i dialog med aktuelle leverandører for å drøfte problemstillingen, avklare om leverandørene forstår behovet, få innspill til mulige løsninger og avklare innovasjonspotensial. Samtidig er det ønskelig å legge til rette for at ulike miljø kan utveksle kunnskap og finne sammen i konsortier.

St. Olavs hospital ønsker å kartlegge hvilke løsninger som allerede finnes i markedet, da prosedyren stiller krav om at løsninger som allerede finnes i markedet ikke kan inngå i innovasjonspartnerskapet.

Fase 3 - konkurranse (september 2020 - august 2021)

Formålet med denne fasen er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap.

Fasen består av følgende aktiviteter:​

 • Utarbeidelse og kunngjøring av konkurransegrunnlag
 • Prekvalifisering av leverandører
 • Innlevering og presentasjon av tilbud
 • Forhandlinger
 • Innlevering av endelig tilbud
 • Evaluering og valg av innovasjonspartnere
 • Kontraktsinngåelse

Fase 4 - utvikling (oktober 2021 - oktober 2022)

Formålet med denne fasen er å gjennom tett samarbeid med leverandørene utvikle en eller flere konkrete løsninger/tjenester som kan kjøpes inn av offentlig part. Det skal utvikles helt nye løsninger på konkrete behov. 

Innovasjon Norge bidrar med finansiering i denne delen.

Fase 5 - kjøp/implementering (november 2022 - april 2023)

Formålet med denne fasen er å kjøpe løsningen som er utviklet og som svarer til avtalt resultat. Det avsluttende kjøpet vil bli regulert i konkurransegrunnlaget, trolig i form av en kjøpsopsjon.

 

Status for prosjektet

 

Diagram

Prosjektet er i siste fase - kjøpsbeslutning. 

Fase 1 - Behov

Følgende aktiviteter er gjennomført i fase 1:

 • Etablert prosjektorganisasjon og planer.
 • Kartlegging av relevante aktører og interessenter som vil kunne ha behov knyttet til fremtidig løsning.
 • Anskaffelse av tjenestedesignkompetanse. Kontrakt for gjennomføring av behovskartlegging og tydeliggjøring av behov er tildelt Privewaterhousecooper (PwC).
 • Kartlegging av eksisterende teknologi og løsninger som eksisterer i markedet idag.
 • Kartlegging av relevante leverandører.

Fase 2 - Markedsdialog

Følgende aktiviteteter er gjennomført i fase 2:

 • Gjennomført dialogkonferanse 9. juni.
 • Gjennomført én-til-én-møter i august.

 

​​​Eksterne nyhetssaker

Sist oppdatert 09.11.2023