Årets slagenhet 2021

Hvert år utnevner Norsk hjerneslagregister to slagenheter som har utmerket seg i sitt kvalitetsarbeid. Utnevnelsen gjøres blant 50 innrapporterende sykehus.

Publisert 02.12.2022

Begrunnelse for utnevnelsen til årets slagenhet er utøvelse av god slagbehandling, høy dekningsgrad og bedring av måloppnåelse på registerets kvalitetsindikatorer, etterlevelse av god innregistreringspraksis og god oppfølgingsgrad av pasientene tre måneder etter hjerneslaget. Bruk av registeret i lokal kvalitetsforbedring er også en sentral faktor for utnevnelsen. Hvilke lokale kvalitetsforbedringsprosjekter sykehusene i Norge har gjennomført publiseres årlig offentlig i NHRs årsrapporter​; Kapittel 6.8 Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring og 6.9 Evaluering av pasientrettet kvalitetsforbedring (endret praksis). Her presenteres gode tiltak som vi håper er til inspirasjon for sykehus som ønsker å iverksette prosjekter for pasientrettet kvalitetsforbedring. 

Registersekretariatet i Norsk hjerneslagregister utnevner Årets slagenheter for god slagbehandling til:

Bodø sykehus

Fra venstre: Kristin Berg og Elisabeth Olsen Lekang.​

Fra venstre: Kristin Berg og Elisabeth Olsen Lekang.​

Drammen sykehus

Fra venstre: Espen Bjørkenes, Kristin Evensen, Linn White og Ann Iren Hvila Midtskogen.

Fra venstre: Espen Bjørkenes, Kristin Evensen, Linn White og Ann Iren Hvila Midtskogen.

Diplom til årets slagenheter