Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Revmatologi

Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital behandler alle typer revmatiske sykdommer. Avdelingen er organisatorisk inndelt i poliklinikk med infusjonsenhet og merkantile tjenester og en Dag-og døgnenhet. Hovedandelen av pasienter med alvorlig systemsykdom behandles i Dag- og Døgnenheten og de med mindre alvorlig systemsykdom og artrittsykdommer i poliklinikken. LIS- leger tilordnes tjeneste ved de ulike enhetene for å oppnå læringsmålene.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital behandler alle typer revmatiske sykdommer. De senere årene er fokus rettet mer mot den tidlige og akutte fasen av sykdommene, mens oppfølgingen av pasienter i stabil sykdomsfase er gjennom oppgaveglidning overlatt til pasienten selv, primærhelsetjenesten og andre helsepersonellgrupper i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har flere lokale og regionale standardiserte pasientforløp som grunnlag for organisering, opplæring og for å gi fremragende behandlingskvalitet i samsvar med sykehusets visjon. Avdelingens pasientpopulasjon som følges i spesialisthelsetjenesten organiseres etter alvorlighetsgrad i tråd med politiske føringer om at de sykeste skal prioriteres.

Avdelingen er organisatorisk inndelt i poliklinikk med infusjonsenhet og merkantile tjenester og en Dag-og døgnenhet. Hovedandelen av pasienter med alvorlig systemsykdom behandles i Dag- og Døgnenheten og de med mindre alvorlig systemsykdom og artrittsykdommer i poliklinikken. LIS- leger tilordnes tjeneste ved de ulike enhetene for å oppnå læringsmålene.
Avdelingen har heldøgns vaktordning med bakvakt. LIS leger utføre også tilsyn på andre avdelinger på vakt hvor man lære å håndtere pasienter med akutt sykdom, multiorgan affeksjon, og tverrfaglig samarbeid. Både overleger og LIS-leger deltar som primærvakt. Overlege har bakvakt når LIS har forvakt.

Avdelingen er organisert i to enheter:

 • poliklinikk med infusjonsenhet og pasientadministrasjon
 • dag- og døgnenheten med heldøgnsenger, dagopphold og noe poliklinikk.

Poliklinikken behandler i hovedsak nyhenviste pasienter, pasienter med artrittsykdom og pasienter med stabil systemsykdom. Dag- og døgnenheten behandler pasienter med komplisert revmatisk sykdom og behov for omfattende utredning.

Den årlige kliniske aktiviteten omfatter ca. 500 heldøgnsopphold, 900 dagopphold og 18000  direkte eller indirekte pasientkontakter samt ca. 2800 infusjonsbehandlinger. I tillegg ca. 1000 interne tilsyn på andre avdelinger.

Avdelingen har ti overlegestillinger, og tre LIS stillinger, men det er flere leger ved avdelingen pga. ulike stillingsandeler, permisjoner, undervisning og frikjøp til ulike formål. Vaktordningen kan variere mellom 12.-16. delt.

LIS som starter sitt utdanningsløp ved avdelingen vil som oftest starte i Dag- og døgnenheten og få grunnleggende opplæring i klinisk revmatologisk undersøkelse. LIS som i hovedsak trenger oppnåelse av læringsmålene knyttet til systemsykdommer vil også begynne i Dag- og døgnenheten. Alt etter hvilke læringsmål som skal oppnås og er vurdert oppnådd vil LIS- gjøre tjeneste i enhetene, hvor opplæringen i artrittsykdommer vil foregå i poliklinikken. LIS leger vil hospitere ved Barnerevmatologi avdelingen for å oppnå spesifikk læringsmål i Barnerevmatologi (REV-053, REV-054 og REV 057).  Indremedisinske læringsmål vil kunne oppnås ved tjeneste i indremedisinske avdelinger gjennom internt samarbeid i henhold til tidligere praksis.

Samarbeid med avtalespesialister er ikke aktuelt, da det ikke finnes noen i regionen.

Avdelingens opplæringsplaner er innrettet slik at en kan oppnå alle læringsmål innen normert tid dvs. tre år for revmatologiske læringsmål og to år for indremedisinske læringsmål. Indremedisinske læringsmål oppnås også delvis ved tjeneste på revmatologisk avdeling, og denne avdelingen er dermed også oppført som læringsarena for disse læringsmålene selv om kompetanse i all hovedsak oppnås ved tjeneste på indremedisinsk avdeling. 

Det lages et introduksjonsprogram tilpasset hver enkelt LIS ved ansettelse. Programmet tar hensyn til om LIS har arbeidet ved St. Olavs hospital tidligere og hvilken grad vedkommende er kjent med St. Olavs verdigrunnlag, visjoner og systemer. Det gis tid til å bli kjent med avdelingen, medarbeiderne, utprøving av ulike tilganger til IKT- systemene og de viktigste faglige rutiner, arbeidsplaner med videre. Vaktarbeid starter først når LIS er blitt kjent i avdelingen, som oftest ikke før etter noen uker.

Internundervisningen er organisert med 2 x 45 minutter hver mandag og onsdag morgen. Internundervisningen tar utgangspunkt i de ”teoretiske læringsmålene”. En liste med alle revmatologi Læringsmål brukes for å sikre gjennomføring av teoretiske undervisning av læringsmålene ila en to års periode. Det er i tillegg avsatt 45 minutter refleksjonstid hver mandag med ulike tema knyttet til kliniske, etiske, FKM- læringsmål, og gruppeveiledning. Totalt dreier det seg om minst 70 timer internundervisning/år.​

Avdelingen har samarbeidsmøter med Hudavdelingen fire ganger pr år, avdeling for patologi hver måned, Interstitielle lungesykdom-møter med lungeavdelingen hver måned, og røntgen demonstrasjoner to ganger pr. uke. Avdelingen samarbeider med alle avdelinger, og det arrangeres felles ad hoc møter om relevante pasientrelaterte problemstillinger.

Det innvilges permisjon til alle obligatoriske kurs. Kurs for LIS blir prioritert, men innvilgelse kan avhenge av driftssituasjonen.

Avdelingen og faget har ikke noe eget opplegg for simulering. Ferdigheter knyttet til f. eks. leddpunksjon, polarisasjonsmikroskop, kapillarmikroskopi, ultralyd med videre gis av alle avdelingens leger.

Avdelingen har medarbeidere med omfattende forskningskompetanse som deltar regelmessig i internundervisningen. Deres kompetanse vil bli benyttet spesifikt for å oppfylle læringsmål som omfatter forskning for LIS. Alle overleger har generell kompetanse i hele det revmatologiske fagfeltet. Noen har i tillegg spesialkompetanse innen svangerskapsrevmatologi, osteoporose, systemsykdommer, informatikk, pasientopplæring og ledelse.


Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​

I tillegg anbefales at alle LIS tar kurs i Good Clinical Practice som tilbys regelmessig ved St. Olavs hospital.

Supervisjon gis av alle avdelingens leger, både overleger og mellom LIS. Det er avsatt ressurs til superviserende overlege i henhold til driftssituasjonen, med mål om at det blir en kontinuerlig funksjon. Vakthavende LIS blir supervisert av bakvakt. For LIS som tjenestegjør ved Dag- og Døgnenheten vil den tilstedeværende overlegen også gi supervisjon.

Veiledningstid er lagt inn i arbeidsplanen hver måned. Den kan benyttes til individuell eller gruppeveiledning. To ganger pr år avholdes vurderingskollegium.

Fordypning er avsatt i arbeidsplanen med fem uker pr. år. I fordypningstiden inngår opplæring i prosedyrer, hospitering mv.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder, supervisører og vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Oppgaven er delegert til andre overleger, men ikke ansvaret. 
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​


Avdelingens utdanningsutvalg består av utdanningsansvarlig overlege, representant for LIS og avdelingssjef/avdelingsoverlege. LIS-representant er involvert i planlegging av internundervisning. Utdanningsutvalget involverer flere LIS i utdanningsrelaterte spørsmål ved behov.  Avdelingen har opprettet stilling som Utdanningsansvarlig overlege med følgende oppgaver.

Oppgaver for Utdanningsansvarlig overlege

 • Avdelingsledelsens rådgiver i utdanningsmessige spørsmål og lede avdelingens utdanningsutvalg.
 • Sørge for at LIS har en lokalt tilpasset utdanningsplan.
 • Sørge for den teoretiske undervisningen ved avdelingen og at innhold knyttes opp mot læringsmålene.
 • Sørge for at avdelingen har en plan for organisering av veiledning, supervisjon, kompetansevurdering samt dokumentasjon. Sørge for gruppeveiledning med bl.a. innhold knyttet til tema i felles kompetansemål (FKM).
 • Bidra til supervisjons- og vurderingskompetanse blant legene i avdelingen samt sørge for at hver LIS får systematiske underveis- og sluttvurderinger.
 • Planlegge og sørge for gode læringsarenaer på sengepost, poliklinikk, operasjon og andre aktuelle arenaer slik at læringsmål oppnås.
 • Bidra sammen med avdelingsleder til å etterleve at utdanningsplan innen aktuelle spesialitet følges, og identifisere behov for endringer og bidra til kvalitetsforbedring.
 • Videreutvikle klinikknære læringsaktiviteter innen felles kompetansemål (FKM).
 • Bidra til læringsmål og læringsaktiviteter i utdanningsplanene kan oppnås samtidig som driften ivaretas.

Avdelingen har tillitsvalgte leger representert både fra YLF og Overlegeforeningen. Avdelingen har månedlige møter der helse, miljø og sikkerhet blir diskutert. LIS kan gjerne melde inn saker til dette møtet, enten via leder, tillitsvalgt eller andre deltakere i møtet.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Avdelingsjef Mari Hoff, revmatologisk avdeling.

Mari.Hoff@stolav.no​

Sist oppdatert 09.01.2023