Prosess for endring i ny spesialistutdanning

Dersom det foreligger innspill om endringer i læringsmål eller anbefalte læringsaktiviteter i en spesialitet skal disse sendes til det Regionale utdanningssenteret (RegUt) som er fagkontakt for den aktuelle spesialiteten. 


Det Regionale utdanningssenteret vil vurdere innspillene og eventuelt gjennomføre en regional eller nasjonal utredningsprosess før innspillene eventuelt sendes til Helsedirektoratet for videre behandling.

Sist oppdatert 10.11.2021