Alle slagpasienter samles på Øya

Behandling av slagpasienter ved St. Olavs hospital har lenge foregått både på Øya og ved Orkdal sjukehus. Fra 1. september behandles alle pasientene på Øya i Trondheim.

Frode Nikolaisen
Publisert 22.09.2017
Sist oppdatert 26.10.2017
– Allerede for to år siden innførte vi en ordning der en del pasienter med symptomer på akutt hjerneslag som naturlig soknet til Orkdal, ble transportert til Øya for vurdering av blodproppoppløsende behandling. I noen situasjoner kunne vi da oppleve at det ble uklart hvem som skulle hvor, men når vi nå samler alle slagpasienter i Sør-Trøndelag på ett sted blir alt enklere og klarere, sier avdelingssjef Bent Indredavik ved Avdeling for hjerneslag.

Professor Bent Indredavik, avdelingssjef ved Avdeling for hjerneslag. Foto: NTNU
Professor Bent Indredavik, avdelingssjef ved Avdeling for hjerneslag, mener ressursutnyttelsen er bedre ved å samle alle slagpasienter i Sør-Trøndelag på ett sted. Foto: NTNU

Øker antallet senger


I snitt er det årlig rundt 300 pasienter med mistanke om akutt hjerneslag som naturlig sokner til Orkdal sjukehus. Rundt halvparten av disse viser seg ved den videre utredningen å ha reelle akutte hjerneslag. Endringen som innføres nå betyr at alle pasienter med mistanke om akutt hjerneslag nå transporteres direkte til Øya fremfor Orkdal. Dette gjør det nødvendig med en økning av sengekapasiteten ved Avdeling for hjerneslag (slagenheten) fra 15 til 19 senger.

– Vi anser det som en fornuftig og rasjonell utnyttelse av ressursene at disse pasientene nå samles på ett sted. Transporttiden fra Orkdal til Trondheim er lav og ved de mest akutte tilfellene brukes allerede helikopter, forklarer Indredavik.

Hjerneslag er den tredje vanligste dødsårsaken i Norge og også en av de hyppigste årsaker til alvorlig funksjonshemning, Ved rask og god behandling kan mange reddes og få et bedre funksjonsnivå.  

Jobber tettere på kommunene


– Slagmedisin har i de senere årene blitt mer og mer akuttmedisin og det er tatt i bruk ny og mer avansert behandling. Dette krever store ressurser hele døgnet. Å samle disse ressursene og den medisinske kompetansen på ett sted er derfor fornuftig både medisinsk og økonomisk, sier konstituert klinikksjef Tom Christian Martinsen ved Medisinsk klinikk.  


Klinikksjef Tom Christian Martinsen ved Medisinsk klinikk.
Klinikksjef Tom Christian Martinsen ved Medisinsk klinikk. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Frode Nikolaisen


Avdeling for hjerneslag på Øya vil fremover jobbe tettere på de kommunene som tidligere har hatt sine innbyggere innlagt på Orkdal, for å sikre at oppfølgingen av slagpasientene ikke blir dårligere.

– Vi må jobbe for at det gode samarbeidet skal fortsette. Vi planlegger blant annet samarbeidsmøter der vi skal invitere fastleger og hjemmetjenesten i de aktuelle kommunene. Vi ser jo at tilbudet til slagpasienter er ulikt fra kommune til kommune, men vi håper at vi i samarbeid skal komme frem til gode løsninger som sikrer pasientene et likeverdig tilbud i hele fylket, sier Indredavik.

– Beste slagbehandlingen i landet


Leder Hilde Andresen i Landsforeningen for slagrammede Trøndelag (LFS) er positiv til endringen som nå gjennomføres.

– Når et hjerneslag rammer er det absolutt viktigst å få den best mulige behandling snarest mulig. St. Olavs hospital i Trondheim har den beste ekspertisen i landet innen slagbehandling og ved å samle all akuttbehandling av slagpasienter der, vil man sikre at alle får den best tilgjengelige behandling, uansett om man egentlig sokner til et annet sykehus i fylket, sier Andresen. 

– Dette vil også helt sikkert oppleves positivt for pasienten og deres pårørende at det ikke hersker noen tvil om hvor behandlingen skal skje. Det beste er godt nok, her er det viktigste å redde liv eller å få pasientene under kyndig behandling av spesialister for å sikre best mulig funksjonsnivå etter et hjerneslag, avslutter Andresen.