Collage MTA

Medisinsk teknisk avdeling

Vi sørger for at det medisinsk-tekniske utstyret på St. Olavs hospital fungerer. I tillegg håndterer vi behandlingshjelpemidler for hele Helse Midt-Norge RHF.

Eksempler på MTU er blodtrykksapparat, gastroskop, ultralyd, røntgen, respiratorer, kuvøser, hjertestartere, laboratorieutstyr, mikroskop.

MTU er definert som:

«Ethvert medisinsk utstyr, inklusiv in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr, inkludert programvare og systemløsninger, beregnet for mennesker til diagnose, overvåkning og/ eller behandling på medisinsk grunnlag og som for å fungere er avhengig av en energikilde (strøm, lys, gass- eller væsketrykk) samt nødvendig tilbehør til slikt utstyr.»

Du kan lese mer definisjon av MTU på Medisinsk teknologisk forening sine hjemmesider: http://www.medisinskteknologiskforening.no/2013/05/06/definisjon-av-mtu/


«..Behandlingshjelpemidler omfatter både utstyr og (forbruks)materiell som benyttes i forbindelse med medisinsk behandling som tilbys av spesialisthelsetjenesten og gjennomføres utenfor sykehus.»

Eksempler på behandlingshjelpemidler er både forbruksmateriell som sonder, kompresjonsplagg og bandasjemateriell, og medisin teknisk utstyr som CPAP, insulinpumper, forstøvere for hjemmebehandling.

Se åpningstider og annen praktisk informasjon.

 

 

Fra etableringen i 1976 med 3 ansatte har Medisinsk teknisk avdeling i dag i underkant av 60 ansatte, fordelt på 3 seksjoner og administrasjon/stab.  2 av seksjonene våre drifter sykehusets utstyr. Seksjonen Regional enhet for behandlingshjelpemidler har siden opprettelsen i 2003 hatt ansvaret for behandlingshjelpemidler i hele Helse Midt-Norge.

Avdelingen forvalter ca. 20 000 utstyrsenheter på St. Olav, i tillegg til ca 34 000 utstyrsenheter fordelt på ca 32 000 hjemmebrukere.

Forvaltningsoppdraget vårt baseres på Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr, § 1: På vegne av St. Olavs hospital har vi ansvar for at det medisinsk tekniske utstyret til enhver tid er sikkert og vedlikeholdes korrekt. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373

Det stilles svært strenge krav til kvaliteten på selve utstyret og til vedlikehold og reparasjoner i og med at det medisinsk tekniske utstyret ofte er koblet direkte på- eller i pasientene.

Både medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler er definert i Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr, §4; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373/%C2%A74#%C2%A74

For å sikre at avdelingen aktivt jobber for å møte de høyeste kravene til kvalitet er vi sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015.
 

Hos oss jobber det ingeniører og teknikere med spesialfelt innen blant annet elektronikk, automasjon, optikk, serverdrift, nettverk, pneumatikk, finmekanikk og konstruksjon.

I tillegg har vi personell med kompetanse innenfor innkjøp, logistikk, helsefag og prosjektledelse.

Vi jobber for å bevare- og videreutvikle avdelingens kompetanse, slik at vi har de riktige personalressursene for å møte den teknologiske utviklingen.

Hvis nyansatte ikke har offentlig godkjenning (samtykke) til å arbeide med reparasjon av elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III, bygges denne kompetansen hos oss. Se https://lovdata.no/SF/forskrift/2013-06-19-739/§8

Kunnskap og erfaring i kombinasjon med ISO-sertifisering bidrar til at det medisinsk tekniske utstyret fungerer slik det skal, at pasientsikkerheten blir ivaretatt og at det jobbes med kontinuerlig forbedring av prosessene våre.

Medisinsk teknisk avdeling er også godkjent lærebedrift og har lærlinger / hospitanter fra dataelektronikerfaget. Les mer om lærlinger på St. Olav her.

 

 
 

 

 • Anskaffelse og utprøving av nytt utstyr og ny teknologi
 • Mottakskontroll
 • Utlevering av utstyr og forbruksmateriell til hjemmebrukere
 • Planlagt vedlikehold
 • Akutte reparasjoner
 • Konstruksjon og modifisering av utstyr
 • Beredskapsvakt
 • Administrasjon av eksterne serviceavtaler
 • Brukerstøtte til hjemmebrukere og helsepersonell
 • Drift av register for MTU og dokumentasjon av utstyrets vedlikehold
 • Registrering og rapportering av uønskede hendelser vedrørende MTU til myndighetene
 • Rådgiving
 • Kassasjon av utstyr

 

Behandlingen som tilbys i spesialisthelsetjenesten baseres i stadig større grad på avansert teknologi og behovet for teknologisk kompetanse vil øke i takt med dette.

Teknologi i helsevesenet er et økende satsningsområde og helt nødvendig for å løse morgendagens utfordringer.

«Utviklingen innen medisinsk teknologi vil med all sannsynlighet fortsette å vokse og ha store konsekvenser for kompetansebehovet framover. I spesialisthelsetjenesten vil behovet for teknologer, fysikere, ingeniører og informatikere øke. (…) Den teknologiske utviklingen har allerede medvirket til store endringer i helse- og omsorgstjenesten. Innføring av ny teknologi har medvirket til kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten. Dagbehandlinger har økt tilsvarende.»

Hentet fra Helsedirektoratets rapport "Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten - en status trend og behovsanalyse fram mot 2030."

MTA har en sentral rolle i virksomhetens utviklingsplan: 

 

«…  Øke automatisering ved blant annet bruk av kunstig intelligens (AI) med kartlegging av hvilke arbeidsprosesser som må endres og hvilken kompetanse som er nødvendig for god ressursutnyttelse.

 Øke mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi og digitalisering ved å videreutvikle kompetansen som er etablert i Fremtidens Operasjonsrom, Medisinsk teknisk avdeling og Avdeling for e-helse (våre tre enheter som driver med teknisk utvikling).

 Øke andelen hjemmebasert behandling gjennom digitalisering og sensorteknologi, og større bruk av medisinsk utstyr som brukes av pasienten hjemme»

Hentet fra prioriteringer i St. Olavs utviklingsplan

St. Olavs hospital har flere innovasjonsprosjekter, for eksempel Det utadvendte sykehus, se https://stolav.no/fag-og-forskning/innovasjon/innovasjonsprosjekter#det-utadvendte-sykehus

 
«Pasienter møter i større grad spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv . Spesialisthelsetjenester som før krevde fysisk oppmøte utføres der pasienten bor ved hjelp av teknologi. Dette er enklere for pasientene og frigjør tid som helsepersonellet kan bruke på andre pasienter»
 
 

 

Kontakt

Telefon

Kundesenteret for St. Olavs driftsservice

Slik finner du fram

Forsyningssenteret

Prinsesse Kristinas gate 5

Øya, Trondheim