Kartlegging og forebygging av ulykker og nestenulykker knyttet til gjødselgass

Håndtering av husdyrgjødsel utgjør en betydelig risiko for ulykker i landbruket og det er sannsynligvis store mørketall når det gjelder omfang av ulykker og nestenulykker. Mangel på god statistikk på området gjør det vanskelig å jobbe forebyggende. Dette er bakgrunnen til at vi ønsker å gjennomføre en slik kartlegging.

Bonde

Foto: Colourbox

Gjødselgass omfatter flere forskjellige gasser, men i dette prosjektet er det avgrenset til å omhandle gassene ammoniakk, metan og hydrogensulfid. Gassende blir dannet ved nedbryting av gjødsel og har stort ulykkepotensiale. Ammoniakk er en svært irriterende gass og kan omdannes til lystgass, som er en potent klimagass. Metandannelse i gjødsla fører til brann- og eksplosjonsfare, og hydrogensulfid er en svært giftig gass som gir umiddelbar fare for liv og helse til de som blir eksponert.

Mørketall og kunnskapshull

Vi mistenker at det er store mørketall når det gjelder omfanget av gjødselgassulykker. En slik hendelse kan være knyttet til skamfølelse, og det finnes heller ikke noe rapporteringssystem for gjødselgassulykker. På grunn av mangel på gode tall mister man viktig læring for å kunne drive et godt forebyggende arbeid. Vi mangler også kunnskap om hvordan pågående og kommende endringer i landbruket vil påvirke risikoen for ulykker knyttet til gjødselgass ved håndtering av husdyrgjødsel og ulike typer restråstoff fra biogassproduksjon såkalt «biorest».

Prosjektet gjennomføres ved å gjennomgå tidligere forskning på området, sende ut spørreundersøkelser til bønder i Norge, samt fokusgruppeintervju med de forskjellige aktørene i næringen.

Mål for prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til at det norske jordbruket i fremtiden kan redusere risikoen for slike ulykker ved å:

  1. Kartlegge omfanget av ulykker og nestenulykker knyttet til gjødselgass blant bønder.
  2. Få bedre kunnskap om hva som kan assosieres med lav eller høy risiko for ulykker eller nestenulykker med gjødselgass
  3. Foreslå og utvikle tiltak for å redusere sannsynligheten for ulykker med gjødselgass og konsekvensen av slike ulykker.
  4. Utarbeide et undervisningsopplegg for å spre kunnskap om risiko og hva som kan gjøres for å forebygge gjødselgassulykker.

Prosjektet vil gi sikrere tall på forekomst av ulykker og nestenulykker knyttet til gjødselgass og gi et uunnværlig kunnskapsbidrag inn i landbrukets nullvisjon for ulykker.

Eksterne samarbeidspartnere

Norgens Bondelag, Norsk Mat, Norsk Landbruks Rådgivning (NLR), NORSØK, Mattilsynet, RURALIS

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet.

Kontakt informasjon

Ellen Kristina Baclayon Johansen (ellen.kristina.baclayon.johansen@stolav.no)

 

Sist oppdatert 31.01.2024