Kartlegging og forebygging av ulykker og nestenulykker knyttet til gjødselgass

Gjødselgassundersøkelsen blant storfe-, melk- og svinebønder i Norge

Årlig har vi svært alvorlige hendelser med gjødselgass i Norge. Både husdyr og bønder blir utsatt for høy risiko og det er potensiale for alvorlig helseskade og død på grunn av ulykker og nestenulykker med gass fra husdyrgjødsel (gjødselgass). Antall slike hendelsene er ukjent. Formålet med denne spørreskjemaundersøkelsen er å få oversikt over omfanget av slike ulykker og nestenulykker i Norge.

Løsdrifsfjøs

Om spørreskjemaundersøkelsen

For å få oversikt over omfanget av gjødselgassulykker knyttet til håndtering av blautgjødsel er det nå sendt ut en spørreskjemaundersøkelse til alle registrerte storfe-, melk- og svinebønder i Norge.

Det er det viktig at du deltar både hvis du har opplevd eller ikke har opplevd slike hendelser. Bak denne undersøkelsen står både myndigheter og landbruketsorganisasjoner. 

Kontaktinformasjon til aktuelle bønder er hentet inn via "Landbrukets dataflyt". 

Spørsmål og svar om undersøkelsen

Hvordan delta

Det er 3. juli sendt ut et elektronisk spørreskjema via Questback til alle storfe-, melk- og svinebønder i Norge.

Hvis du ikke har mottatt slik e-post ta kontakt med oss på landbruk@stolav.no .

Du kan også ta kontakt med oss hvis du ikke lenger driver gård, men har opplevd slike ulykker.

Hvordan svare

Det er mulig å svare både digitalt via Questback (digitalt spørreskjema) eller via telefon. 

Hvis du ønsker å svare pr telefon klikker du på knappen "Klikk her for å delta" nedenfor. Du kommer først til en side for samtykke, deretter til en side hvor du velger hvordan du vil svare. Velg da "Svare pr telefon" og du vil da få anledning til å oppgi et telefonnummer og vi ringer deg tilbake i løpet av de neste månedene.

Answering in English 

Answering in English is only available through the phone option. 

Spørsmål til prosjektgruppa

Har du spørsmål, eller ønsker å snakke med oss om undersøkelsen kan du ta kontakt med oss på e-post: landbruk@stolav.no eller på tlf. 73 55 36 01. Det vil i perioder være begrenset tilgjengelighet på telefon.

Du kan også legge igjen kontaktinformasjon på og eventuelle spørsmål på siste side av undersøkelsen. Denne informasjonen vil ikke bli lagret sammen med dine svar.

Mer informasjon om prosjektet

Mer informasjon om prosjektet finner du på: Gjødselgassprosjektet - Arbeidsmedisinsk avdeling

Samtykke

Informasjon om undersøkelsen og hvordan vi håndterer data finner du i samtykkeerklæringen. Denne kommer du til når du åpner undersøkelsen. Samme informasjon er gjentatt nedenfor.

Informasjon om databehandling

 • Hvor lenge vil personopplysninger bevares

  6 år

 • Hvilke typer personopplysninger vil bli samlet inn og brukt

  Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode (spørreskjema ID) knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun prosjektleder Hans Thore Smedbold og autoriserte medarbeidere utpekt av han som har tilgang til denne listen.

 • Hvilke særlige kategorier av personopplysninger vil bli innsamlet og brukt

  Ingen personopplysninger av særlig kategori vil bli lagret i prosjektet.

 • Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

  St. Olavs Hospital HF og prosjektleder Hans Thore Smedbold er ansvarlig for personvernet i prosjektet.

  Vi behandler opplysningene basert på retningslinjer fra St. Olavs Hospital HF.

  Rettslig behandlingsgrunnlag:

  For å innhente opplysninger som gjelder bonden via spørreskjema:

  Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1a) og 9 nr. 2a) (samtykke)

  For å innhente opplysninger fra bonden som omhandler personopplysninger om andre ved gårdsbruket som er omfattet av ulykker/skade:

  Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e) og 9 nr. 2j) (allmenhetens interesse) med hjemmel i personopplysningslovens § 8 og 9.

 • Hvem vil ha tilgang til dine personopplysninger

  Prosjektleder Gjødselgassprosjektet, Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital

 • Overførsel av data til land eller institusjoner utenfor EØS, og sikkerhetstiltak (hvis aktuelt)

  Ikke relevant

 • Automatisert beslutningstakning

  Ikke relevant

 • Dine individuelle rettigheter

  Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, som planlegges gjennomført innen 2025. Vi ber imidlertid om samtykke til å oppbevare dataen til 2030 for å muliggjøre eventuelle videre oppfølgingsstudier. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid vil kun skje etter godkjenning fra Regional Etisk Komite (REK) og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.

  Publisering av resultater er en nødvendig del av forskningsprosessen. All publisering skal gjøres slik at enkeltdeltakere ikke skal kunne gjenkjennes, men vi plikter å informere deg om at vi ikke kan utelukke at det kan skje.

  Etter at forskningsprosjektet er ferdig, vil opplysningene om deg bli oppbevart i fem år av kontrollhensyn. Deretter vil nøkkelen som knytter deg til dataen bli slettet. Anonymiserte data vil deretter kunne bli brukt av andre forskere.

 • Din rett til å tilbaketrekke samtykke

  Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine opplysninger. Du kan kreve innsyn i opplysningene som er lagret om deg, og disse vil da utleveres innen 30 dager. Du kan også kreve at dine opplysninger i prosjektet slettes.
  Adgangen til å kreve sletting eller utlevering gjelder ikke dersom opplysningene er anonymisert eller publisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser.

  Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder via landbruk@stolav.no.

 • Tilsynsmyndighet

  Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet eller til St Olavs Hospital sitt personvernombud.

 • Vårt personvernombud

  personvernombudet@stolav.no

Eksterne samarbeidspartnere

Norgens Bondelag, Norsk Mat, Norsk Landbruks Rådgivning (NLR), NORSØK, Mattilsynet, RURALIS.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet.

 

Sist oppdatert 02.07.2024