Fakta om Hel-BUP

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 05.09.2022

Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (Hel-BUP) er en 9-årig oppfølgingsstudie av ungdommer som fikk et tilbud i BUP-klinikk i perioden 2009-2011. Målet er å undersøke forløp og følger av psykiske lidelser fra ungdomstid til voksen alder, sammenlignet med en stor referansepopulasjon (HUNT). Psykisk og fysisk helse ble kartlagt første gang i 2009-11 (T1) med 717 deltagere (13-18 år), og etter 3 år (T2) med 550/570 deltagere. Nåværende oppfølging etter 9 år (T3) gjennomføres med et elektronisk spørreskjema, og måling av fysisk aktivitet hos de som har hatt angst eller depresjon. Vi ønsker å undersøke langtidseffekt av risiko og beskyttende faktorer knyttet til psykisk vansker, og effekt av unges psykiske lidelser på sosial, akademisk og jobbfungering i voksen alder, likeså effekt av ulike behandlings- og støttetiltak. Studien vil levere robuste data om unge i en viktig livsfase i overgangen fra ungdom til voksen. Resultatene kan brukes i forebyggende tiltak, i klinisk praksis og gi grunnlag for fremtidige helseprioriteringer.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom BUP-klinikk, St. Olavs Hospital og RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse, NTNU. Databasen er og vil være utgangspunkt for en rekke hoved/master/PhD prosjekter.

Hel-BUP T1 omfattet et elektronisk spørreskjema, høyde/vekt-måling, innsamling av genetisk materiale og bruk av journaldata. Det elektroniske spørreskjemaet hadde felles spørsmål med skjemaet til ungdom i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT). Foreldrene ble også invitert til å besvare et spørreskjema.

T2 besto av et elektronisk spørreskjema og telefonintervju med deltagerne som da var 16-21 år. Foreldrene ble også denne gangen invitert til å besvare et elektronisk spørreskjema.

T3 pågår fra mars 2018 med et elektronisk spørreskjema for alle deltakerne, som nå er 21 – 28 år. Denne gangen blir ikke foreldrene invitert til å svare på spørsmål. De som hadde angst eller depresjon ved T2, blir også invitert til sensormåling av fysisk aktivitet og søvn. Ved T3 kan Hel-BUP populasjonen sammenlignes med HUNT4.

Alle nødvendige godkjenninger foreligger fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, og Helsedirektoratet (biobank).

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom BUP-klinikk, St. Olavs Hosptial og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), Institutt for psykisk helse, NTNU, med sistnevnte som formell eier.

Prosjektet er organisert med:

Prosjektledelse: Prosjektleder førsteaman. Jorun Schei, prosjektkoordinator Eirin-Katrine Støkkan og prosjektmedarbeider Odd Sverre Westbye.

Prosjektgruppe: Består av prosjektledelsen, prof. Stian Lydersen, post doc Ingunn Ranøyen, førsteaman. Torunn S. Nøvik, førsteaman. Terje Torgersen, overlege/stipendiat Kari S. Gårdvik, overlege Line Knutsen Lund, førsteaman. Hanne Klæboe Greger, førsteaman. Marit Skrove, administrativ koordinator Tove Opdal.
Internasjonale rådgivere: prof. Jan Wallander, Univ. California Merced, USA, prof. Per Hove Thomsen, Aarhus universitet, Danmark.
Prosjektgruppa bistår prosjektledelsen i faglige og driftsmessige spørsmål.

Referansegruppe: Avdelingssjef Anne-Bjørg Nyseter, BUP-klinikk, prof. May Britt Drugli, RKBU Midt-Norge, Arthur Mandal, Vårres brukerstyrt senter, Lars Bakketun, Foreningen voksne for barn, prof Turid Lingaas Holmen, HUNT, Kommuneoverlege Leif Muruvik Vonen, Værnesregionen, seniorrådgiver Sigrid Aas, Helse-Midt Norge, førsteaman. Einar Vedul-Kjelsås, Institutt for psykisk helse, NTNU.  Referansegruppa deltar i utvelgelsen av tema i spørreskjema, og i formidling

Dataforvaltningsutvalg: Leder for Enhet for fagutvikling Anne Karin Kristiansen, BUP-klinikk, førsteaman. Jorun Schei, overlege Line Knutsen Lund, førsteaman. Hanne Klæboe Greger, post doc Ingunn Ranøyen, førsteaman. Marit S. Skrove.
Utvalgets oppgave er å håndtere innkomne søknader om datatilgang. Det er laget retningslinjer for utlevering av data.

Styringsgruppe: Prof. Lars Jacob Stovner, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, avdelingssjef Anne-Bjørg Nyseter, BUP-klinikk, senterleder Odd Sverre Westbye, RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse, NTNU.
Styringsgruppa har overordnet ansvar for avgjørelser som har større organisasjonsmessige konsekvenser.

Støtte i ledelsen: Prosjektet er godt forankret i Enhet for fagutvikling og i avdelingsledelsen ved BUP-klinikk, ved Divisjon Psykisk Helsevern og ved RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse, NTNU. Dette har vært avgjørende for gjennomføringen.

Samarbeidspartnere:

HUNT, Ung-HUNT og HUNT-biobank.

Finansiering:

Hel-BUP er organisert som et eksternt prosjekt ved RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse, NTNU.

T1 ble finansiert av:

 • BUP-klinikk, St. Olavs Hospital
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)
 • Unimed Innovation forskningsfond
 • Kontaktutvalget St. Olavs Hospital / DMF, NTNU

T2 ble finansiert av:

 • Kontaktutvalget St. Olavs Hospital / DMF, NTNU
 • BUP-klinikk, St. Olavs Hospital
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)

T3 er finansiert av:

 • Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, Helse Midt-Norge
 • BUP-klinikk, St. Olavs Hospital
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)

Visjon: God helse og livskvalitet for unge mennesker med psykiske vansker.

Hovedmål: Å få ny kunnskap om mekanismer for start, vedlikehold eller reduksjon av symptomer fra ungdomstid til ung voksen alder i et utvalg unge som ble henvist til BUP-klinikk, og sammenligne voksen fungering med en generell populasjon (HUNT).
Prosjektet vil særlig undersøke:

 • Utviklingslinjer for psykiske vansker og rus i ungdomstida
 • Effekten av samtidige psykiske og kroppslige plager
 • Effekten av risiko og beskyttende faktorer knyttet til psykiske vansker, særlig fysisk aktivitet, søvn og kosthold
 • Langtidseffekt av unges psykiske lidelser på
  • Sosial funksjon
  • Utdanning og "drop-out" fra skole
  • Jobbfungering
  • Selvbilde og livskvalitet

Det er også mulig å undersøke sammenhenger mellom gener, miljø og psykisk helse.

I fremtiden vil ny kunnskap komme barn og unge til nytte gjennom bedre forebygging og bedre hjelp når vansker oppstår. Resultatene kan påvirke prioriteringer i helsetjenestene, og på sikt bidra til forbedret helsetilbud og bedre funksjon hos unge. Det kan være viktig for den enkelte, for familier, og for samfunnet som helhet.

Hel-BUP bidrar også til økt kompetanse ved BUP-klinikk når det gjelder klinisk metodikk og forskning.

 • Politikere
 • Ledere i helse- og sosialsektor
 • Helsesøstre
 • Psykologer
 • Leger
 • Lærere
 • Alle som jobber med barn, unge og voksne

2009 - 2011: Datainnsamling T1

2013 .......... : Vitenskapelige publikasjoner T1 data og populærvitenskapelige omtale nettaviser

2012 - 2014: Datainnsamling T2

2015 .......... : Vitenskapelige publikasjoner T2 data og sammenligning med T1

2018 - 2019: Datainnsamling T3

2019 .......... : Vitenskapelige publikasjoner T3 data og longitudinelle analyser

31.12.2023 : Foreløpig sluttdato for prosjektet