Rekvirering, prøvetaking og prøvesvar

Rekvirenter som ikke kan benytte Hente- bringetjenesten må sende prøvene per post. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stiller krav til transport av biologisk materiale. Slike sendinger må være merket med UN 3373, biologisk stoff, kategori B.

Prøver som skal sendes per post må leveres på et postkontor, Post i butikk, landpostbud eller internt postkontor, ikke i utendørs postkasse. Frist for innlevering varierer fra sted til sted, se Postens oversikt over tidsfrister for innlevering.

Vær oppmerksom på forsinkelse i postgangen på helligdager. Prøver må ikke sendes i posten dagen før lengre høytids- eller helligdagsperioder.

Vi tilbyr: 
Fraktetiketter og  forsendelseskonvolutter til forsendelse av biologisk materiale.
Forskriftsmessige merkede konvolutter.

Krav til rekvirenten:
Prøvetakingsrørene og rekvisisjonene må være forsvarlig og riktig merket.   
Prøvetakingsrør legges i transporthylse for å beskytte de under sending.
Både transporthylsen med prøverøret og rekvisisjonen må legges i konvolutten.
Dersom rekvisisjonen må brettes er det tilstrekkelig å brette den en gang.

Alt nødvendig prøvetakingsutstyr som prøverør, transporthylser, rekvisisjoner og konvolutter kan enkelt bestilles​ kostnadsfritt. 

Analyseresultat fra rekvirerte analyser sendes som hovedregel bare til rekvirent og eventuelt ønsket kopirekvirenter (ikke til pasienten).

Vi tilbyr elektronisk svarrapportering til rekvirentene. Helse Midt-Norge IT (Hemit) er vår samarbeidspartner for etablering av elektronisk svaroverføring. Dersom du ønsker elektronisk svarformidling, ta kontakt med Hemit på telefon 03612.

Unntak
Avdeling for patologi har åpnet for elektronisk svarformidling til legekontor med CGM-journal, versjon 121. Andre journalsystemer mottar papirsvar.

Avdeling for medisinsk genetikk kan foreløpig ikke tilby elektronisk svarformidling.


Les mer om utsending av prøveresultater​

Sist oppdatert 01.09.2023