Pustearbeid hos premature

Barn som fødes for tidlig har ofte behov for pustestøtte etter fødselen. Det finnes mange måter å gi en slik pustestøtte på, men det er få systematiske kliniske skåringsverktøy som gir god innsikt i pustearbeidet til disse barna. I studien tester vi påliteligheten av et slikt skåringsverktøy.

Om studien

Hensikten med denne studien er å teste ut om et skåringsverktøy som heter Silverman - Andersen score, er et pålitelig verktøy når vi skal bedømme pustearbeidet til små premature barn som har forskjellige typer pustestøtte. Vi vil undersøke dette ved at både en gruppe sykepleiere og en gruppe leger bruker og vurderer verktøyet.

Selve skåringsverktøyet består av fire kategorier av pustebevegelse når barnet puster innover:

  1. Bryst og magebevegelse
  2. Inndragninger mellom ribbena
  3. Inndragninger i halsgropa 
  4. Nesevingespill som nærmest kan beskrives som en flagring med nesen.


Skåringsverktøyet har også en kategori for utpust:

  1. Ekspiratorisk pressing, som er en lyd barnet lager når det puster og sliter for å få luften skikkelig ut.


I dette verktøyet vil summen av skåringene reflektere graden av respiratorisk besvær eller hvor slitsomt det er for barnet å puste.

  • 0-3 oppfattes som mildt respiratorisk besvær
  • 4-6 moderat respiratorisk besvær
  • ved skåringer > 6 - 10 er det fare for respiratorisk kollaps


I og med at systematiske kliniske skåringer av respirasjonsarbeid ikke utføres rutinemessig ved norske nyfødt intensivavdelinger, tror vi at et standardisert klinisk skåringsverktøy kan være til nytte for barnet og gjøre det lettere for helsepersonalet å kommunisere korrekt om barnets faktiske pustearbeid. På denne måten tenker vi oss at vi lettere kan finne den typen pustestøtte som er det aller beste for det enkelte barnet. I tillegg vil vi raskere kunne avgjøre om barnet trenger mer støtte, eller om det er klar for å komme vekk fra pustestøtten.

CEBRA - Senter for tidlig hjerneutvikling


Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Barn som har behov for pustestøtte, og er født før 35 svangerskapsuke, kan være med i studien. Barna må være født ved St. Olavs hospital.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

I studien kommer barna til å bli filmet to ganger over tre minutter i løpet av de første leveukene. Vi vil avtale filming med barnets foreldre slik at dette ikke forstyrrer barnet unødig, eller kommer i konflikt med søvn, stell, måltider og samspill med barnet. Vi ønsker å gjøre en systematisk og grundig observasjon av barnets pustearbeid uten at dette er en ekstra belastning for barnet.

I etterkant av dette vil leger og sykepleiere fra nyfødt intensiv ved St.Olavs hospital og Sykehuset Levanger vurdere barnets pustearbeid ved å se på videopptakene og benytte Silverman-Andersen score. I tillegg til dette vil vi registrere barnets pustefrekvens, hjertefrekvens, oksygenbehov og data angående barnets alder og vekt.  Til slutt analyserer vi hvor godt de forskjellige skåringene stemmer overens med hverandre, og hvor pålitelig skåringsinstrumentet er for å kartlegge pustearbeidet til barna.


Tidsskjema

Inkluderingen av barna begynte den 06.06.2017 og vi planlegger å avslutte selve inkluderingen av barn ca. 06.06.2018. Etter dette vil filmene løpende vurderes og de registrerte data vil så registreres og analyseres. Arbeidet med skriving av manuskript til studien vil foregå så snart data foreligger. Vi planlegger publisering i nasjonale og internasjonale tidsskrift.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Kristine Hermansen Grunewaldt
Forsker/overlege ved Nyfødt Intensiv
Telefon: 72 57 40 66
E-post: kristine.grunewaldt@ntnu.no

Prosjektmedarbeider
Håkon Bergseng
Førsteamanuensis/overlege ved Nyfødt Intensiv
Telefon: 72 57 33 18
E-post: hakon.bergseng@stolav.no

Prosjektmedarbeider
Hilde Brenne
Intensivsykepleier, MSc Nyfødt Intensiv
Telefon: 72 57 42 86
E-post: hilde.brenne@stolav.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Nord-Trøndelag